ห้องสมุดวิทยาเขตอุเทนถวาย

        ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สามารถสอบถามข้อมูลการใช้ห้องสมุด และค้นหาหนังสือได้ที่ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 2
เรียน ผู้ใช้บริการ