คนเก่งที่น่าภูมิใจ

 • ชนะเลิศการประกวดโครงงาน

  สืบเนื่องมาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ระดับประเทศ

   จากพลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์

  ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

  วันที่ ๒๑ มกราคม ๖๐ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
  เด็กชายณัฐพล  อุตรชน

  เด็กหญิงพรนภา  พุฒตรง

  เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวปัญญา

คนเก่งที่น่าภูมิใจ

 • รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.6

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 

  ประจำปีการศึกษา 2559  นางสาวกาลัญญุตา  ธะนะตา     นางสาวทิพานัน  กันทะเสน     
  นายบุญรักษ์  นุ่มสุวรรณ

  รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการปนะกวดยุวบรรณารกษ์ส่งเสริมอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 

  ประจำปีการศึกษา 2559  เด็กหญิงยุพารัตน์ ตันกุระ     เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ว่าง     ด็กหญิงทิพนารี  อุตรชน

คนเก่งที่น่าภาคภูมิใจ

 • รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด และรางวัลลำดับที่ 4  ระดับภาคเหนือ

  การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ


  เด็กหญิงปาริตา  นามวงศ์     นางสาวอภิชญา  ดังยางหวาย     

  เด็กหญิงญดาพร  เพ็ชร์พิพัฒน์

กิจกรรมกานอ่านสู่ชุมชน


คนเก่งที่น่าภูมิใจ

 • โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ ๒ การแข่งขันหนังสือเพิ่มพูนความรู้ (หนังสือทำมือ)

  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

  ด.ญ.เขมอัปสร  นาคสุกดี     ด.ญ.พิมพ์นภา ยังศิริ     ด.ญ.จิราพัชร  คำวรรณะ

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙

                      


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)