ขอบคุณที่มา...อยู่กับฉันรู้ทันโลก


ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.45 น – 16.30 น เว้นวันหยุดราชการ
  • ห้องสมุดได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเข้าถึงความรู้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สร้างนวัตกรรมการอ่าน มีการสำรวจการอ่านผ่านออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง 
1.เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างผู้มีวินัย รู้หน้าที่ มีจิตสาธารณะ
2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่อาเซียนและสากล

3 เพื่อบริการยืม คืน แก่นักเรียนด้วยระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ

4 นักเรียนสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดด้วยโปรแกรมสืบค้นที่ทันสมัย รวดเร็ว
5 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้


 

 แบบสำรวจการอ่านของนักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ