วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ >> นิเทศศาสตร์

แผนกบริการสารนิเทศกล้วยน้ำไท สำนักหอสมุด ได้จัดทำรายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ซึ่งอยู่ในรูปตัวเล่ม/แผ่นซีดี-รอม/แผ่นดิสก์) สำหรับนักศึกษาระัดับบัณฑิตศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและทำวิจัย หากนักศึกษาสนใจผลงานเล่มใด ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถมารับตัวเล่มที่ต้องการได้ ณ เคาน์เตอร์บริการทั้งสองวิทยาเขต โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปหยิบตัวเล่มเองที่ชั้นหนังสือ ท่านสามารถคลิกศึกษารายละเอียดจาก link ด้านล่างนี้