หน้าแรก

                               ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนิเทศออนไลน์  ศน.พจนี เหล็กกล้า                         

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

        วิทยากรประจำฐาน

        วิทยากรโปรแกรมห้องสมุด

        ผู้เผ่านการอบรมวิทยากรโปรแกรมห้องสมุด

        ผู้เข้าร้วมการประชุมฯ

       คำสั่งชมรม ปีการศึกษา 2562


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

             ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ดำเนินการรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562

โดยด่วน ตามลิงค์ที่แนบมานี้

             แบบรายงานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

https://drive.google.com/open?id=1-zbveEmiJmgs6vohl5zxgFSMuNmA857f


ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรอกแบบสำรวจ จำนวน 2 ชุด 
ให้แลวเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2561


                    ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน ผ่านห้องสมุด 3 ดี