Č. p. 12

Na statku hospodařili: 1767   Jan Kozák  sedlák, 1785 Josef Kubr rolník, 1812 Josef kubr, jeho syn, po roce 1850 František Kubr, kolem 1880 Josef Kubr, člen obec. zastupitelstva, 1921 Milada Kubrová. 

Při velkém požáru roku 1887 shořela stodola a stáje. Požár vznikl v sousedním statku č. p. 13           

           

prof. Jan Herink : SELSKÁ LIBOC ZMIZELÁ

 

...byly tedy zbourány zbytky dvou zruinovaných, nevyužívaných - ale v Liboci bohužel nejviditelnějších - obytných a hospodářských bu­dov starých zemědělských usedlostí s popisnými čísly 12 a 13. Jejich uvolněné, sousedící stavební parcely, dvory a zahrady, ohraničené potokem, ulicí U stanice a i ulicí Libockou, vytvořily rozsáhlý prostor, určený k podobné zástavbě rodinných domů jako v areálu bývalého statku čp. 7 jižně od potoka. Připomeňme si alespoň trochu historii těchto dvou kme­nových libockých statků. Statek severnější s čp. 12 měl větší výměr polí a luk. V pramenech k roku 1840 je jeho majitel popisován jako láník (celoláník) kdežto u čp. 13 byl hospodář ohodnocen jako půlláník. Statek čp. 12 nesl dřive pojmenování "U Kozáků" a říkalo se mu tak ještě i v polovině devatenáctého století, kdy tu už hospodařili Kubrové. Po starém rodu Kozáků se nazývá také dodnes větší, severnější skála nad průrvou Šáreckého potoka. Na této "Kozákově skále" bývala v předhistorické době akro­pole významného Šáreckého hradiště.

K roku 1767 se v Liboci na statku uvádí sedlák Jan Kozák, který "má 65 vosevných polí a luk, pod 2 vozy s 2 koňma", a statek "má zapsán v ceně 600 zl. c. m." Roku 1785 je na statku už nový držitel Josef Kubr, který se na hospodářství přiženil, vzal si za manželku Kateřinu Kozákovou (nar. 18. 3. 1759). Jeho syn, také Josef (nar. 1783) převzal statek po roce 1812, kdy se oženil s Ludmilou Hladíkovou z Vokovic (nar. 1788), a držel sta­tek asi do roku 1850 a žil pak na výměnku u syna až do své smrti v roce 1861. Výminkářka Ludmila zemřela asi o dva roky dříve. Jejich syn František Kubr (nar. 1818) hospodařil na statku s manželkou Barborou Stříbrnou (nar. v Kněževsi r.1824). Kromě dcer měli jen jednoho syna, Josefa (nar. 1851), druhý syn Václav (nar. 1853) zemřel jako jednoroční dítě. Josef Kubr se ujal statku asi ke konci sedmdesátých let a byl od roku 1902 starostou libockým. Roku 1905 je též zmiňován jako člen obecního zastupitelstva spojené obce dolnolibocké a osady Horní Liboc.

Zatímco ohraničení zbořené usedlosti čp. 12 tvořilo dlou­hou frontou parcely a s branou přes polovinu délky krátké ulice U stanice, v níž statek měl orientační číslo 2, soused­ní jižní hospodářství čp. 13 hraničilo s jakousi malou návsí u brodu přes potok jen nárožím stavební parcely a také branou těsně na břehu, a patřilo pod orient. číslem 62 už do ulice Libocké. Ta se tu u "Brůdku" skoro kolmo lomí a stáčí k západu.

 

Převzato z časopisu Břevnovan „Praha 6 v zapomenutých obrazech 87“

 


 

   
 Vlevo obytný objekt statku č.p. 12, za ním,
za stromem jeho hospodářské staveni a vedle
něj budova č.p. 13
Brána s brankou statku č.p. 12 a již rozebírané
obytné stavení.

 

 
 Na místě té modrodřevěné obludnosti stál
statek č.p. 12 v pozadí za stromem stával
statek č.p. 11
V popředí brána č.p. 13 "U Brůdkou", v pozadí
obytný objekt statku č.p. 12
Comments