Who We Are | Kas Mes Esame

The Lithuanian Heritage Society of Rochester is a 501(c)(3) organization principally in Greater Rochester NY and its surrounding areas, that has these goals:
 • Supports the preservation of the Lithuanian heritage, language and traditions
 • Provides a place for Lithuanian Community to congregate and practice cultural traditions
 • Promotes Lithuanian culture and heritage
 • Provides support to Lithuanian and Lithuanian-American charities through fund-raising, endowments, donations, gifts, contributions, and financial assistance
 • Provides scholarships to youths of Lithuanian heritage
 • Fosters a consciousness founded in traditional Lithuanian social, religious, and family values among young people
Become a member today and do your part to support the Rochester Lithuanian Community! Fill out the LHSR Application Registration Form. Memberships are valid for a full year from the day you pay your membership dues. For more information, please contact info@lhsr.org.

Ročesterio Lietuvių Draugija yra Ročesterio NY ir aplinkiniai jo rajono Lietuvos kultūros paveldo nepelno oranizacija, kuri turi šiuos tikslus:
 • Remia Lietuvos paveldo išsaugojimą, kalbą ir tradicijas
 • Teikia už lietuvių bendruomenės vieta susirinkti ir praktikuoti kultūrinių tradicijų
 • Skatina Lietuvos kultūrą ir paveldą
 • Teikia paramą Lietuvos ir JAV Lietuvių labdarai per lėšų rinkimą, dovanas, dovanas, įmokas, ir finansinės pagalbos
 • Teikia stipendijas lietuviško kilmės jaunimui
 • Stiprina savimonę įkurta tradicinių Lietuvos socialinių, religinių ir šeimos vertybių tarp jaunimo
Remkite lietuvių benruomenę Ročesteryje ir tapkite nariu! Užpildykite RLD Nario Pareiškimo formą. Narystė galioja visus metus nuo nario mokesčio sumokėjimo dienos. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su info@lhsr.org.
 
  
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View Download
LHSR Logo with text  21k v. 1 Jul 16, 2010, 7:22 AM The Lithuanian Heritage Society of Rochester
Ċ
View Download
  111k v. 1 Apr 8, 2016, 5:37 PM The Lithuanian Heritage Society of Rochester
ċ

View Download
LHSR Logo  13k v. 1 Jul 16, 2010, 7:19 AM The Lithuanian Heritage Society of Rochester
ĉ
View Download
The Edward Gervickas Lithuanian Heritage School Registration  542k v. 1 Jan 15, 2015, 5:15 PM The Lithuanian Heritage Society of Rochester
Comments