Home | Pradžia

Who We Are | Kas Mes Eseme

The Lithuanian Heritage Society of Rochester is a 501(c)(3) organization principally in Greater Rochester NY and its surrounding areas, that has these goals:
 • Supports the preservation of the Lithuanian heritage, language and traditions
 • Provides a place for Lithuanian Community to congregate and practice cultural traditions
 • Promotes Lithuanian culture and heritage
 • Provides support to Lithuanian and Lithuanian-American charities through fund-raising, endowments, donations, gifts, contributions, and financial assistance
 • Provides scholarships to youths of Lithuanian heritage
 • Fosters a consciousness founded in traditional Lithuanian social, religious, and family values among young people
Our funds are used to:
 • Make a facility available for use by the Lithuanian Community
 • Support local Lithuanian cultural events
 • Foster and preserve Lithuanian culture through various projects
 • Acquire books and videos about Lithuania, for the local community
 • Support local Lithuanian organizations
Become a member today and do your part to support the Rochester Lithuanian Community! Fill out the LHSR Registration Form

Memberships are valid for a full year from the day you pay your membership dues. For more information, please contact gvidman@rochester.rr.com.


Ročesterio Lietuvių Draugija yra Ročesterio NY ir aplinkiniai jo rajono Lietuvos kultūros paveldo nepelno oranizacija, kuri turi šiuos tikslus:
 • Remia Lietuvos paveldo išsaugojimą, kalbą ir tradicijas
 • Teikia už lietuvių bendruomenės vieta susirinkti ir praktikuoti kultūrinių tradicijų
 • Skatina Lietuvos kultūrą ir paveldą
 • Teikia paramą Lietuvos ir JAV Lietuvių labdarai per lėšų rinkimą, dovanas, dovanas, įmokas, ir finansinės pagalbos
 • Teikia stipendijas lietuviško kilmės jaunimui
 • Stiprina savimonę įkurta tradicinių Lietuvos socialinių, religinių ir šeimos vertybių tarp jaunimo
Remkite lietuvių benruomenę Ročesteryje ir tapkite nariu! Užpildykite RLD Nario Pareiškimo formąNarystė galioja visus metus nuo nario mokesčio sumokėjimo dienos. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gvidman@rochester.rr.com.
 
 • Untitled

  Posted Jul 9, 2017, 12:43 PM by The Lithuanian Heritage Society of Rochester
 • Untitled Post

  Posted Jul 9, 2017, 12:44 PM by The Lithuanian Heritage Society of Rochester
Showing posts 1 - 2 of 3. View more »

Subpages (1): Links | Nuorodas
Comments