AccueilWëllkomm bei de Guiden a Scouten Saint Martin Jonglënster.
Bienvenu chez les Guides et Scouts Saint Martin Jonglënster.
Welcome to the Guides and Scouts Saint Martin Jonglënster.
Willkommen bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern Saint Martin Jonglënster.

Op dëser Säit fënns du Informatiounen iwwert: 
Sur ce site tu trouveras des informations sur:
On this website, you'll find information on:
Auf dieser Seite findest du Informationen über:

de Grupp/le groupe/the group/die Gruppe,
==> Kontakt

d'Branchen/les branches/the age-groups/die Altersgruppen,

an ons Aktivitéiten/et nos activités/and our activities/und unsere Aktivitäten.
==> Agenda

Wanns du bei eis nei bass fënns du och hei ons Adress an ons E-mail Adress:
Si tu es nouveau aux Scouts, tu trouveras ici notre adresse et notre adresse E-mail:
If you're new to the Scouts, you'll find our adress and our E-mail adress here:
Falls du neu bist findest du hier auch unsere Adresse und unsere E-mail Adresse:
==> Kontakt

Wanns du soss nach eng Fro hues zu de Scouten oder onsem Grupp, zéck net een vun ons ze Kontaktéieren
Si tu as encore n'importe-quelle question sur les scouts ou sur notre groupe, n'hésite pas de contacter un d'entre nous:
If you have any questions about the Scouts or about our group, don't hesitate to contact one of us:
Falls du noch irgendwelche Fragen hast zu den Pfadfindern oder unserer Gruppe, zögere nich einen von uns zu Kontaktieren:

                                                            Vill Spaass!
                                                                                 Amusez-vous bien!
                                                                                 Have fun!
                                                                                 Viel Spaß!


Comments