Переддипломна практика

 

Міністерство освіти та науки України

ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                Директор ВП «Лисичанський

                                                        педагогічний коледж Луганського

                                                      національного університету імені

                                 Тараса Шевченка» 

                             ______________

                                     ___________ Мінєнко Г.М.

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

                                               Розглянуто  на засіданні циклової комісії

                                               загальної і дошкільної педагогіки та психології

                                               Протокол № ____від ____________________

                                               Голова ц. к.____________________________

                                    

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                                       Лисичанськ 2018-2022

 

                                                         ВСТУП     

 

         Переддипломна педагогічна практика – складова частина навчального процесу у вищих навчальних закладах.  Вона є ефективною формою оволодіння студентами  уміннями та навичками професійної діяльності.

         Виробнича (переддипломна) педагогічна практика є однією з головних частин усієї системи підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти. Виконуючи різні функції, вона доповнює і поглиблює теоретичну підготовку, допомагає студентам закріпити і поширити  одержані знання з психолого-педагогічних та методичних дисциплін.

 

                                     МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

 Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного (курсового) проекту.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними ме­тодами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх май­бутньої професії, формування у них  професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в ре­альних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систе­матично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності на посаді вихователя дошкільного навчального закладу.

         Практика   студентів    передбачає    безперервність   та послідовність її проведення при одержанні потрібного достат­нього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх рівнів: молодший спеціаліст, спеціаліст додаткової кваліфікації.                     

Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, удосконалюються практичні навички організації дитячого колективу та проведення освітньо–виховної роботи у конкретної вікової групи ДНЗ;  збирається і оформлюється методичний матеріал, фактичний ма­теріал для реалізації завдань курсової роботи (дипломного про­екту).

          Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов'язані:

·  до початку практики одержати від керівника практики  вищого навчального закладу  консультацію  щодо оформлення  всіх не­обхідних документів;

·        своєчасно прибути на базу практики;

·  у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені про­грамою практики і вказівками її керівників;

·  вивчити  і суворо дотримуватись правил охорони  праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

·        нести відповідальність за виконану роботу;

·        своєчасно оформити і здати документацію з  практики.

       Одним  з  принципів  організації  виробничої  педагогічної  практики  є її

комплексний  характер,   тобто  студент   реалізує  всі  функції  вихователя ДНЗ: виконує освітньо-виховну, організаційну, методичну, суспільно – педагогічну діяльність.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програ­ми практики.

         Студенти, які не  пройшли  педагогічну  практику  у  визначений  термін

або отримали за неї незадовільну оцінку, до складання державних іспитів не допускаються.

 

        

                                 ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Основний зміст практики полягає у  виконанні студентом функціональних обов’язків вихователя дошкільного закладу. На посаді педагога дошкільної групи практиканти працюють 6 тижнів. Решту днів практики (2 тижні) – працюють на посаді фахівця (керівника зображувальної діяльності).

Перші три дні практиканти спостерігають за роботою вихователя, складають перспективний план власної педагогічної  роботи та оформлюють відповідну документацію.

Далі практиканти працюють  за самостійно розробленим  календарним планом освітньо-виховної роботи, який перевіряє вихователь та затверджує методист (завідувач) дошкільного закладу.

До кожної вікової групи закріплюються два практиканта. Вихователь здійснює керівництво практикою одного студента. Під час безперервної практики кожен практикант проводить навчально-виховну роботу з дітьми в першу та другу половини дня. В групі щоденно працюють два практиканта:  один - вранці, інший – в другу половину дня. Практикант працює в одній віковій групі протягом всієї практики.

Кожний практикант повинен стати на час практики членом колективу дошкільного закладу та виконувати роботу за планом дошкільного закладу, а саме:

-         проводити  індивідуальні та групові бесіди, надавати консультації батькам, приймати участь у батьківських  зборах,

-         організовувати виставки, готувати папки-пересувки, матеріал для батьківського куточка;

-         приймати участь у методичній та суспільній праці дошкільного закладу, засіданні педагогічної ради, консультаціях для вихователів, підготовці до свят тощо.

          В період педпрактики студенти вивчають новітню методичну літературу, кращий досвід працівників дошкільного закладу і використовують його в своїй роботі.

     Практиканти знайомляться з документацією дошкільного закладу, річним, місячним, календарним планами дошкільного закладу, планом батьківського комітету.

Під час практики студенти готують наочні посібники, дидактичний матеріал, атрибути, необхідні в роботі з дітьми.

Під час безперервної практики студенти підпорядковуються правилам внутрішнього розпорядку дошкільного закладу.

 

                         ПОРАДИ СТУДЕНТАМ

 

1.     Перед початком практики, на підставі зразка календарного  розподілу завдань практики, чітко спланувати свою роботу на весь період переддипломної практики; власний план погодити з вихователем групи, методистом.

2.     Календарний план освітньо-виховної роботи в певній віковій    групі складати на 2-3 дні вперед.

3.     Щоденно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та охорони життєдіяльності дітей.

4.     Складати поширені конспекти занять, враховуючи  сучасні методичні вимоги; підбирати і використовувати найбільш ефективні методи і прийоми навчально-виховної роботи.

5.     Конспекти відкритих занять затвердити підписом вихователя і методиста ДНЗ чи коледжу.

6. Виконати індивідуальне завдання за пропозицією керівника практики коледжу або зібрати матеріал про передовий педагогічний досвід вихователя з окремого напрямку роботи, скласти паспорт педагогічного досвіду.

7. Документацію з переддипломної практики підготувати до педагогічної ради дошкільного закладу (за 2 дні). Надати в папку атрибути, посібники або демонстраційний матеріал з різних розділів програми (математика, ігрова діяльність, грамота тощо).

8.     Документацію з додаткової кваліфікації оформити  в окрему папку.

9.     Перевірити наявність у характеристиці оцінки, підписів вихователя і завідуючого, печатки ДНЗ.

10.   Документацію подати  на перевірку методисту педагогічної практики коледжу не пізніше тижня після закінчення практики.

 11.В кінці практики студент складає звіт - опис роботи, яку власно виконано. Звіт має висвітлити загальну характеристику бази практики й детальний аналіз виконання індивідуального плану переддипломної практики (див. схему звіту).

        ПАМЯТКА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

 

            Календарний розподіл завдань практики

 

 

  

№ з/п

Зміст роботи

Термін

 

1

 Знайомство з базою практики, педагогічним колективом, основними напрямками діяльності ДЗ, документацією вихователя. Інструктаж завідувача  щодо правил внутрішнього розпорядку, охорони життя і здоров’я дітей.

Перший день

2

Знайомство з методами і прийомами організації різних видів виховної роботи, навчальних занять в певній віковій групі

Перші три дні

3

Психолого-педагогічне вивчення групи дітей, аналіз його результатів, складання характеристик.

Протягом першого тижня

4

Проектування власної педагогічної діяльності на період практики, роботи зі спеціальності (перспективний і календарний плани).

Перші три дні

5

Робота на посаді вихователя в групі дітей дошкільного віку за календарним планом, реалізація завдань.

1-6 тижні

6

Проходження практики з додаткової кваліфікації під керівництвом спеціаліста ДНЗ.

7-8-й тижні

7

Аналіз результатів практики:

-   підготовка звітної документації;

-   участь у педагогічній раді дошкільного закладу  (оцінка роботи практиканта і затвердження його характеристики).

Останні три дні

8

Надання звітної документації методисту практики коледжу.  Аналіз і оцінка результатів переддипломної практики. Підготовка матеріалів практики та участь в підсумковій конференції.

 1-й тиждень

VІІІ семестру

     Зразок оформлення титульної сторінки

  

 

 

 

 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж

Луганського національного педагогічного університету

імені Тараса Шевченка»

 

 

Циклова комісія загальної і дошкільної педагогіки та психології

 

 

 

 

Документація

з переддипломної практики

студентки 4 курсу

спеціальності 012 Дошкільна освіта

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

1.     План освітньо-виховної роботи на весь період практики.

2.     Зошит аналізу освітньо-виховної роботи студента-практиканта за період переддипломної практики.

3.     Конспекти 2х відкритих занять (з різних методик).

4.     Зошит обліку звукової культури мовлення.

5.     Зошит обліку загартування дітей.

6.     Зразки наочності, кращі роботи дітей.

7.     Матеріали участі в методичній роботі дошкільного закладу (повідомлення, методична розробка, паспорт перспективного педагогічного досвіду педагога, консультації для батьків).

8.     Звіт (за  схемою пишеться на форматному аркуші).

9.     Характеристика складається і підписується вихователем на форматному аркуші, погоджується з методистом педагогічної практики, заслуховується на педагогічній раді. Оцінка педагогічної практики затверджується завідувачем, ставиться печатка дошкільного закладу.

10.                       Окремо складається характеристика на студента-практиканта з додаткової кваліфікації. Виставляється оцінка. Характеристика підписується завідувачем ДНЗ,  ставиться печатка дошкільного закладу.

11.                       Виписка з протоколу педради.

12.                       Відомість на оплату працівників ДНЗ.

 

Характеристика студентки  повинна висвітлювати такі питання:

·           тривалість практики на посаді вихователя дошкільного закладу, додержання правил трудової дисципліни;

·           рівень знань різних методик (позитивні  моменти та недоліки);

·           уміння самостійно планувати освітньо-виховну роботу, складати перспективний план, конспекти занять, сценарії розваг на підставі сучасних вимог;

·           уміння організовувати дитячу групу, розподіляти увагу, активізувати розумову діяльність дітей, використовувати диференційовану та індивідуальну модель виховання і навчання;

·           стиль спілкування з дітьми (авторитарний, демократичний, особистісно-зорієнтований);

·           уміння проводити батьківську педагогічну освіту, спілкуватися з батьками вихованців;

·           зміст і  рівень якості методичної допомоги (при виконанні певних завдань за пропозицією вихователя, методиста дошкільного закладу);

·           участь у різних формах методичної роботи, підготовка інформаційних повідомлень для педагогів ( тема, якість підготовки);

·           участь у розвагах, значущість власної діяльності;

·           відношення практикантки до педагогічної роботи, до працівників ДНЗ;

·           власні позитивні риси характеру: активність, відповідність, ініціативність…, творчий підхід до виконання функціональних обов’язків; негативні риси;

·           пропозиції щодо поліпшення практичної підготовки студентки;

·           загальний аналіз і оцінка.  

 

Зразки оформлення документації

під час проходження переддипломної практики

 

                                      1.  План освітньо-виховної роботи

для дітей середньої групи

дошкільного закладу «Шпачок»

м. Лисичанська.

Вихователь: Кравченко Н.І., студентка-практикантка Лисичанського педагогічного коледжу.

Термін проходження переддипломної практики: початок, кінець

 

2. Зошит аналізу освітньо-виховної роботи

студентки-практикантки 4 курсу спеціальності «Дошкільне виховання»

Лисичанського педагогічного коледжу

Кравченко Надії Іванівни

Термін проходження переддипломної практики: початок, кінець

                                                                                         

        Схема оформлення зошиту аналізу освітньо-виховної роботи…..

 

Термін

Зміст освітньо-виховної роботи

Аналіз діяльності студентки

Пропозиції щодо поліпшення роботи

Оцінка, підпис вихователя

 

Увага!

1. Запис у зошиті здійснює контролююча особа (взагалі вихователь, за необхідністю методист, завідувач дошкільним закладом, керівник педпрактики студентів).

2. В графу «Зміст роботи» заносяться різні форми організації виховання і  навчання дошкільників, наприклад: «Прийом дітей», «Індивідуальна

     робота з ...», «Рухлива гра», «Заняття ...»….

3.  Аналіз надається окремо кожній формі організації освітньо-виховного процесу, за які виставляються оцінки. Загальна оцінка за певний відрізок роботи студента-практиканта (в  першу чи другу половини дня) складається на підставі оцінок протягом робочої зміни.

 

Вимоги до оформлення конспекту заняття :

Тривалість заняття –      хв (індивідуальні особливості дітей)

Мета заняття: навчити, розвинути, виховати.

Попередня робота:

Методи та прийоми:

Методичне забезпечення заняття:

Алгоритм заняття:

Етап заняття

Вид діяльності

Діяльність вихователя

Діяльність

дітей

1 етап – Організаційний момент

(2-3 хв.)

 

Психогімнастика

Сюрпризний момент

Налаштування дітей на навчальну діяльність

Виконують дії за вказівкою вихователя

2 етап – Активізація та мотивація пізнавальної діяльності

 

(5 хв)

 

Дидактичні вправи (2 )

Ігрові завдання

Казкова подорож

Активізувати пізнавальну діяльність дітей

Виконують ігрові завдання, вчаться працювати у колективі, розивати бажання досягати результату, виявляють допитливість

 

ЕТАП РЕЛАКСАЦІЇ

(музично-ритмічна пауза, оздоровча гімнастика,психогімнасти, фізхвилинка)

3 етап -

Закріплення нових знань

(5 хв)

 

 

 

 

 

Дидактична гра, моделювання,

малорухлива гра,

педагогічна ситуація,

Розвиває мислинні операції, пізнавально-навчальні навички, інтерес до навчальних ігор

Засвоюють пізнавально-навчальні навички (слухати, виконувати дії за вказівкою, самоконтроль, робота в колективі)

 

4 етап – Підсумки заняття

Колективна гра, аналіз діяльності дітей, психогімнастика.

Аналізує діяльність дітей, підводе підсумок.

Навички самоконтролю, контролю інших, уміння висловлюватися, пояснювати свої думки.

 

 

                                                                                   СХЕМА ЗВІТУ

 

Звіт про проведену роботу

під час переддипломної практики

студентки _____________________

І. Вступ:

-         термін проходження практики на робочому місці вихователя,

-         дошкільний заклад, група,

-          керівник педагогічної практики, вихователь групи;

-         стисла психолого-педагогічна характеристика групи дітей.

 

II. Виконання індивідуального плану:

1.     Кількість проведених занять з різних розділів програми. Підготовка відкритих занять.

     2.  Проведення інших форм роботи (вказати яких)

     3. Самоаналіз роботи на робочому місці вихователя:

-         рівень власної методичної підготовки з кожної методики; які недоліки виявлені в теоретичній підготовці до самостійної практичної роботи; форми самоосвіти в ДНЗ;

-         які форми організації дітей використовували у повсякденному житті,  який виховний вплив вони мали;

-         які труднощі відчули при проведенні режимних моментів, занять чи будь-якої іншої роботи; як виходили із скрутного положення.

ІІІ. Проведена методична робота:

-         яку методичну роботу одержали від вихователя чи методиста, як здійснили її;

-         чи приймали участь в засіданні педради (других форм методичної роботи в дошкільному закладі), які питання розглядалися, яке питання підготовлено Вами;

-         скільки відвідали занять у вихователів;

-         з досвідом роботи якого вихователя ознайомлена.

ІV. Проведена громадська робота:

-         підготовлено виступів, зустрічей;

-   яку роботу провели  з батьками, як оформили наочні просвітницькі матеріали.

V. Висновки

Вказати позитивні сторони та недоліки в організації та методичному забезпеченні переддипломної практики. Ваші пропозиції та побажання.

 

 

 

 

Матеріали скарбнички з переддипломної педагогічної практики на посаді вихователя

(згідно вікових вимог):

 

1.2. Принципи  організації педагогічної практики……………

1. Психологічна  характеристика дітей групи ( додаток 1).

2. Анкетування батьків (анкета за вибором керівника ЗДО).

3. Звукові доріжки для ранкових зарядок.

4. Матеріали до рухливих ігор (маски, картотека ігор).

5. 3 дидактичні гри (1- розвиток мовлення,1-логіко-математичний розвиток,1-народознавство).

6. Добірка малих форм художнього слова (лічилки,загадки,забавки).

7.3 смарт-презентації показових занять.

8. Фото,відеоматеріали (1 показове заняття).

9. Дидактичні матеріали до занять та виховної роботи.

10. 1 лепбук  (за вибором студента-практиканта).

11. Роботи дітей (малюнки,аплікації та ін.)

12. Сценарій і відео свята (за вибором студента).

 

Матеріали скарбнички з переддипломної педагогічної практики на посаді вихователя англійської мови

(згідно вікових вимог):

1.     Добірка пальчикової гімнастики на англійській мові (10).

2.     Добірка рухливих ігор на англійській мові (10).

3.     Добірка занять з англійської мови (10).

4.     Дидактичні матеріали до занять (відео, музика, картинки,маски).

5.     Презентація та відео до показового заняття оформленого на електронному носії.

6.     1 сценарій розваги на англійській мові для дітей старшого дошкільного віку.

7.     1 сценарій сюжетно-рольової  гри на англійській мові.

8.     3 дидактичних  гри  з англійської мови ( 1- збагачення  словника, 1 – діалогічне мовлення,1 – монологічне мовлення).

 

 

 

Скарбнички  повинні мати охайний та естетичний вигляд. Всі відеоматеріали  повинні бути оформлені на електронних носіях.

Comments