mendez ferrin, poemas


antologia de poemas de X.L. Mendez Ferrin, unha voz luminosa, de roxa xenerosidade

(de polvora e magnolias)

En Compostela pode un home


escoller óboe e docísimo cor ao contrapaso,
decaer nos tremendoiros
(VIBRA, CORAZON GASTADO!)
tenra especie de prantas espirais
e añuca ou seixo de xogar antre os dedos.

Pode pedra luída
alzarte sobre sí coma un guerreiro
é proclamado rei de oucas e carballeiras vellas.
En Compostela pode un vento duro
estremecer o corazon da Europa campesina
que todos temos dentro sen decilo.

En Compostela soan polonesas,
nacionalmente, en moitos plenilunios
cabo de trasparentes ollos, mortos,
e un barroco de bronce ergue paxaros de duro marmore
e oubear oubean os couselos
nas murallas de San Martiño Pinario.

En Compostela, enfín,
compañias de mortos compañeiros
comen caldo insumiso na lembranza ilustrada
(VOTO POR VÓS: ROSALIA, PONDAL, FARALDO)
das cabezas alzadas.

En Compostela esta 9o que perdemos
e vai nacendo noutros e esto é o grande milagre
(UNHA LAPA LENE, UNHA CANDELEXA!)
da conciencia desta patria
conservada en pequenos corazóns
ardentes con fogo doceque non morre.

En Compostela soterraron a semente
chamada Xohan Xesus Gonzalez. porta
dun futuro suntuoso e proletario
que avanza cara a nós con alboroto
e vénme o arreguizo somentes de pensalo e de amalo.

En Compostela estamos
moitos xa para sempre derrotados.(de CONTRA MAQUIEIRO)

Proletario non o esquenzas

Maquieiro hogano é plenitude tersa

with plena usura

limpo coma o design

é o resplendor no ecrán da computadora

cando apaguemos e saímos

non o esquenzas un pelícano dorme na pantalla.


Meu século meu século

aquel no que fun nado so as bombas

disparos controlaban pre min canto de brece

en congostras que lindaban cos eidos maternos /Ourense

século meu de mortos dimanantes

de acción e do ditado de Maqueiro.
(de extravagantes)

 
1972-2003

INTIFADA
Nin mel, nin datiles, nin leite.
Apaña mozo, pedras
do granito de Derryen Cangas.
Que Renteria che poña vésperas nos ellos.
Alí esta a svastica
de David, vergoña.
Que o deserto e os seus xenetes mortos
veña no teu socorro, mozo.
Apaña pedras, fillo,
e quetaas entre a camisola e o ventre.
Leve o cantazo
cheiro nas súas micas a árabe colérico.
Non collas, mozo, rosas;
nin as escuras de Damasco nin as macias de Alexandría,
rosas sen arrecendo.
Pilla pedras, adolescente de nardo que non escancia copas
en ningunha qasida.
Érguete, sigue, bate, abáteos, insurrecto.
Expulsa Sión de Celanova,
mozo nacional-popular de Palestina escrava.
Nin mel, nin datiles, nin leite.
Dispara, mozo, pedras.
Estiven a escoitar as raiceiras
e saíume Seoane.

Berrei eu:
-Eih, dureza dos séculos;
veleiquí os ares nús.é a tarde.

Repúxome Seoane ollos abertos de nenos mortos,
estronicio de nécoras, estratos,
limpas fouces de amor e filamentos,
luras, porcos mariños e distancias.

A tristurs alagoume.

Luís  Seoane fixo a voce menos palida:

-Ao pé do Pindo, a fin, o mar: é Perez Porto.

-Acordan naus nas veas -respondinlle-
e os ollos do crepúsculo traen pétalas de sombra.

e proseguiu Seoane desde a esquina do loito:

-O ancestro está connosco, considera as súas armas,
cheira o laberinto, todo e signo nas pedra

eu púxenme:
-Con certeza
estan feitos con avós os eidos.

-Olla- insistiu Seoane-
que en cada cruceiro se proclama a donicela
e tés petos de almiñas nos pulsos;
que fechás no corazón policromado
un estuche de rostos con anguria.

-É Perez Porto, dixen.

Virouse enton Seoane
asubíodo vento na area de Carnota.
Cáseque nen sequera
falou estralos ou lumes ou luzadas,
nen tremecer de pulsos proletarios
no dominar metálico das cousas.

Cando descía o sol
polas bandas de outrén da tarde aceda
era de viño o mar, e de Seoane.

Esta Perez Porto.

5
Castañas arregañadas ourizo ou túa boca
Infiel cando xa non resistes
E pillas coa mao da alma a arelar das navallas
E córtaste por dentro eses son pinchos de Outona
Que che espeto en cada ollo pra sangrares
E en Outono amiga ódiasme e reloucas
De ferida nos ollos ou que diga ceguiña cega
De lástima de póstema de ludre de refugo(De VOCE NA NÉBOA)

GALICIA
GALICIA, longa praia, estesa e negra,
soia e esquiva, con pesados corvos,
senlleiras píllaras, vento coriscante
e a morte e o baleiro en todo o longo.

                                    (de Con pólvora e magnolias)  


Sentarame ben chorar nesta noite 

porei irlanda vilanova dos infantes dúas rosas no ferrol de ferro

e os teus ollos infideles no gume do crepúsculo 

intentarei porme diantre de min por unha vez 

e deixar nas portas bandeiras esfarrapadas pimentel e sirgos rotos 

sentarame moi ben chorar e unha paipa 

darame ese ton o'casey cuando fillos de carne miña e non de pedra pómez 

desfanse en abalorios antre os deos 

sentarame moi ben un arreguizo en leito de metal e só

sei considero entendo e nembargantes

a botella do docisimo augardente de non ser home

                                                                        (xunta á man

sentarame moi ben un descarregar horror e certa insania 

porque teño un cabalo que nunca tiven a este crepúsculo

sentaranme moi ben diante dos ollos cóbregas e detalles de acibeche

que digan son eu só pérdome cinza desesperado vento foula

sentarame chorar polo meu pasado eu coma alabastro 

ergueito nos abrentes illa loubada de cristal cunqueiro 

naturalmente naturalmente sentaranme ben paipa e alcool

doces entregues cousas chinas enquistadas lacas e coma sedas e

                                                                                                 (cerdeiras

e o negro fondal do viño que perdemos onte

sentarame de azul o que non digo

chorar e contemplar no teito horrendo que se comba a creba

presencia impar de partes túas que endexamais me deches

e sú`peto tremendamente macstiofain onda a miña aldea e os amigos

ou calquera cousa rompida e moi veciña

reclamando cecais nai ou patria celta ou simplemente pedra

without usura certas mediodías

calquera cousa do que non ten sombra

digo que irmáns non teño nesta noite 

digo que estou a chorar só coma quen canta 

e cego o canto contra o gran silencio que estala e trae un tiro no bandullo
Me sentará bien llorar esta noche...


Me sentará bien llorar esta noche
pondré irlanda vilanova dos infantes dos rosas en el ferrol de
             hierro
y tus ojos infieles en el filo del crepúsculo
intentaré ponerme delante de mí por una vez
y dejar en las puertas banderas desgarradas pimentel y sedas rotas
me sentará muy bien llorar y una pipa
me dará ese tono o'casey cuando hijos de carne mía y no de
             piedra pómez
se deshacen en abalorios entre los dedos
me sentará muy bien un escalofrío en lecho de metal y solo
sé considero entiendo y sin embargo
la botella de dulcísimo aguardiente de no ser hombre junto a
             la mano
me sentará muy bien un descargar horror y cierta insania
porque tengo un caballo que nunca tuve y este crepúsculo
me sentarán muy bien delante de los ojos culebras y detalles
            de azabache
que digan soy yo solo me pierdo entre ceniza desesperado
            viento harija
me sentará bien llorar por mi pasado yo como alabastro
erguido en los amaneceres isla alabada de cristal cunqueiro
naturalmente naturalmente me sentarán bien pipa y alcohol
dulces entregadas cosas chinas enquistadas lacas y como sedas
            y cerezos
y el negro fondo del vino que perdimos ayer
me sentará de azul lo que no digo
llorar y contemplar en el techo horrendo que se comba y quiebra
la presencia impar de partes tuyas que jamás me diste
y súbito tremendamente macstiofain junto a mi aldea y los
            amigos
o cualquier cosa rota y muy vecina
reclamando quizá madre o patria celta o simplemente piedra
without usura ciertos mediodías
cualquier cosa de lo que no tiene sombra
digo que hermanos no tengo en esta noche
digo que estoy llorando solo como quien canta
y ciego el canto contra el gran silencio que estalla y trae un tiro
            en el estómago.


(De "Con pólvora y magnolias"
Versión de Eloísa Otero y Manuel Outeiriño)
Podría llamar ahora

Podría llamar ahora
por Kerouac
porque entre los dos hay un río
de tristísimo otoño
pero
prefiero contemplar
las criaturas preciosas
-ya sabéis: perlas, oro,
cuando en el cristal luciente y mármol-
de Bembo
y miro atentamente
lo más estéril,
-gema, libro, lámpara-
que denote las propias
bases o pies de barro
de mi palabra
y presagie hermosamente
la cosa la cosa
el objeto formal
e inerte
en que me voy erigiendo cuidadosa y artificiosamente
podría llamar ahora
por Kerouac
o a la juventud perdida
porque entre las olas discurre el río
de la muerte.

(De "Con pólvora y magnolias"
Versión de Eloísa Otero y Manuel Outeiriño)


A MANUEL MARIA


Veleiquí

ventre sen luz onde non vive nada.


Veleiquí a mañán

de outono, con ordenas néboas sóbor

do Ulla, en tristísima Terra de Bea.


Veleiquí os camaradas

perdendo un batallad casa día

e gañando o futuro e o folgor

nos ollos e nas queixadas de metal.


Veleiquí o amigo

presente coma os montes nativos coronados

de medo.


Veleiquí as mans suás

perdidas no incansable debuxo de letras

como pequenos estandartes

no destino nacional de pedra.


Veleiquí os seus ollos

de veludo rural e desteñendo

o proceso do malvado; un esconxuro

vexetativo, lento

coma a pasar do Miño, cousa nosa.


Veleiquí a súa presencia

terreal. a traveso

de procesións horribles de días como lobos,

proclamando dinamita escusada

como quen asobía.


Veleiquí o poeta

irmán, innecesariamente evocado en outono

porque hai mil anos

que nacemos xuntos na cunca de pedra do noso idioma

e convivimos agres.


Veleiquí a súa terra

chá, coma peito tralo que combate un corazón

de pan e de mapoulas e de vésporas

naqueles veráns lúcidos.


Veleiquí a súa esposa

na que cecais sementa palabras ou estremeceres

húmidos no proceso do amor

que non remata.


Veleiquí a nosa causa,

comunal coma un monte ou unha praia,

que ás veces se nos pon por antre os dentes

e só podemos pedir patria ou clas

asoballada, irmán, asoballada.


Veleiquí a pedra de grá

do seu canto popular e limpo

e a bandeira vermella que nos viste

conxuntamente, preludio do sudario.
Quiero que mis amigos de hierro y dinamita...


Quiero que mis amigos de hierro y dinamita,
no cogidos, que pierden los ojos y el pubis muchas noches,
detengan un instante paso y puño como mi señor confucio heráclito
atravesándose entre los dientes del Pastor del Este.
Mis amigos poseedores del hierro junto al pubis
detengan el valeroso puño como mi Señor Nadador
y digan, derramando los ojos en el Padre Miño:
"Así pasan todas las cosas". Y después
mis amigos con rostros y cuerpos afilados de hoz
sobre los lentos ríos pretendan acelerar mundo para nosotros
y vuelvan sobre su pecho y se concentren en núcleo oscuro y puño.
La determinación de llorar no impida la hoz
y el puño de mis amigos inclinados sobre los ríos
con los delgados cuerpos como hoces. Navíos sean ojos deslizantes
en el Padre Miño, que brilla confucio heráclito atravesado
jen los dientes del Pastor del Este y quiero que mis amigos
!De hierro no cogido disparen dinamita sobre el río
en una fiesta que celebre el paso dialéctico de todas las cosas
                                                          del mundo
con el corazón del hombre, amigo mío, que contempla el río
sin fin y sin principio. Algunos, sin nombre, algunos o dinamita
pongan fe como hoces de Fonmiñá hasta A Guardia.

(De "Con pólvora y magnolias"
Versión de Eloísa Otero y Manuel Outeiriño)
Reclamo a libertade pró meu pobo

No vento de mazán que se desfraga
nos cons e pedregullo solar
de cabo de Home e Punta do Cabalo de Fora
reclamo a libertade pró meu pobo.

No meniño que dorme
no edredón dos teus ollos
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nas vellas mans agrarias,
nas loias amorosas dos estíos
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos bicos acedísimos e tenros
dos meus fillos inmensos
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos sangues artesáns que teño ardendo
en cada dedo meu;
nos finos labradores que aparecen agora no papel
levando chapeos pardos, panos de seda e zocas remontadas
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos crepúsculos de anís
nos que se erixe a familia naval de Manoel Antonio
e pon, de arca e couso, pequeniños
lumes azuis e brancos de San Telmo
reclamo a libertade pró meu pobo.

Na anguria de arandela que te cerca,
nos marcos, portas, fechos, nos durísimos e sen luz
arames, non me torzo e
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos tépedos infernos da túa boca, ferida
de comunión ao sol e ao viño máis adentro,
diapasón de verdade de pantrigoe
cumio do cabazo e da alborada boa
reclamo a libertade pró meu pobo.

Na cizaña, composición, feitura, debuxo ruín
de cada cerimonia de convenio colectivo
cegando o noso fogo metalúrxico
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nunha nena de seis anos que naceu en Basileae
cantou pra min a Internacional en idioma galego e non
puiden rete-lo pranto e foi en mil novecentos
setenta e catro, e por ela
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nas muradellas de couselo e da violeta,
nas fonduras da carriza e dos fentos,
nos castros, calzadas e viviros
(pedra do alén) pra sempre abandoados
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos camiños fechados, nos abertos,
nos que levan ás casas dos homes nosos de cada día,
nos transportes por ferrocarril,
nos irmáns que gobernan as máquinas do mar
e os cameóns na alta noite,
reclamo a libertade pró meu pobo.

Na fogueira de Londonderry, en cada palabra,
en cada palabra do noso tío Ho Chi Minh, coma un ouriol
enchendo a tarde de lus nacionalista e líquidos
reclamo a libertade pró meu pobo.

Na sindical reconstrucción diaria
de cada cousa rompida e volta a endereitar,
na unión mínima dos homes darredor dun problema sórdido,
en cada petición en grupo,
en cada contubernio de mans dadas,
reclamo a libertade pró meu pobo.

Na casa dos meus avós arrecendente
a sí propia, singular no mundo;
nos cabalos da serra e nos mineiros
de Lousame aquil vinte de Santiago,
reclamo a libertade pró meu pobo.

No estremecido urro das marés en guerra,
no arruallo do amor e na rapaza
perdida sen que fora nunca nosa
reclamo a libertade pró meu pobo.

No comer e no beberen
torno á ola da camaradaxe,
no sagro segredo en torno á pérola de lus clandestina,
no medo e na teimosa retesía en torno ao adverso
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos loitadores de xofre e lume acedo,
nos difuntos endexamais vencidos,
nos que virán e son aínda lene bris e vos de melro
e portarán o ferro e darán a morte crara
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos ríos, nas folgas, nas romaxes,
nas protestas nos muros, nos escritos,
nas gaitas, nas areas de Espasante acaso
reclamo a libertade pró meu pobo.

Nos emigrados, nos perdidos, nos presos, nos esplotados,
nos que contemplan o devalar das augas
sen fín, nos que confían no meu partido (tuba de despertar
ou camiño que nunca se desanda),
nos que combaten e han de se-lo lóstrego
achaiador, neles poño a miña língoa e descanso os meus ollos
e reclamo a libertade pró meu pobo.
e reclamo a libertade pró meu pobo.Reclamo la libertad de mi pueblo

En el viento de manzana que se despeña
en los riscos y guijo solar
de cabo de Home y Punta do Cabalo de Fora
reclamo la libertad de mi pueblo.

En el niño que duerme
en el edredón de tus ojos
reclamo la libertad de mi pueblo.

En las viejas manos agrarias
en la alondra amorosa de los estíos
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los besos muy ácidos y tiernos
de mis hijos inmensos
reclamo la libertad de mi pueblo.

En las sangres artesanas que tengo ardiendo
en cada dedo mío;
en los finos labradores que aparecen ahora en el papel
llevando sombreros pardos, paños de sede y zuecos remontados
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los crepúsculos de anís
en los que se erige la familia naval de Manoel Antonio
y pone, a babor y a estribor, pequeñitos
fuegos azules y blancos de San Telmo
reclamo la libertad de mi pueblo.

En la angustia de arandela que te cerca,
en los mojones, puertas, cierres, en los durísimos y sin luz
alambres, no me tuerzo y
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los tibios infiernos de tu boca, herida
de comunión al sol y al vino más adentro,
diapasón de la verdad de pan de trigo,
cumbre de calabaza y de buena alborada
reclamo la libertad de mi pueblo.

En la cizaña, composición, falsía, mal dibujo
de cada ceremonia de convenio colectivo
cegando nuestro fuego matalúrgico
reclamo la libertad de mi pueblo.

En una niña de seis años que nació en Basilea
y cantó para mí la Internacional en idioma gallego y no
pude retener el llanto y fue en mil novecientos
setenta y cuatro, y por ella
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los muros de la ombliguera y de la violeta,
en las honduras del musgo y de los helechos,
en los castros, calzadas y rutas muertas
(piedra del más allá) abandonadas para siempre
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los caminos cerrados, en los abiertos
en los que llevan a las casas de los hombres nuestros de cada día,
en los trasportes por ferrocarril,
en los hermanos que gobiernan las máquinas del mar
y en los camiones de la alta noche,
reclamo la libertad de mi pueblo.

En las hogueras de Londonderry, en cada palabra,
en cada palabra de nuestro tío Ho Chi Minh, como una oropéndola
llenando la tarde de luz nacionalista y líquidos
reclamo la libertad de mi pueblo.

En la sindical reconstrucción diaria
de cada cosa rota y vuelta a enderezar
en la unión mínima de los hombres alrededor de un problema sórdido,
en cada petición en grupo
en cada contubernio en que se dan las manos
reclamo la libertad de mi pueblo.

En la casa de mis abuelos olorosa
a sí misma, singular en el mundo;
en los caballos de la sierra y en los mineros
de Lousame aquel veinte de julio,
reclamo la libertad de mi pueblo.

En el estremecido bramar de las mareas en guerra,
en el quejido del amor y en la muchacha
perdida sin que fuera nunca nuestra
reclamo la libertad de mi pueblo.

En el comer y en el beber
en torno a la olla de la camaradería,
en el sagrado secreto en torno a la perla de luz clandestina,
en el miedo y en el tenaz tesón contra lo adverso
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los luchadores de azufre y fuego ácido,
en los difuntos jamás vencidos,
en los que vendrán y son aún suave brisa y voz de mirlo
y portarán el hierro y darán la muerte clara
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los ríos, en las huelgas, en las romerías,
en las protestas de los muros, en los escritos,
en las gaitas, en las arenas de Espesante acaso
reclamo la libertad de mi pueblo.

En los emigrados, en los perdidos, en los presos, en los explotados,
en los que contemplan el correr de las aguas
sin fin, en los que confían en mi partido (tuba de despertar
o camino que nunca se desanda),
en los que combaten y han de ser el rayo
arrasador, en ellos pongo mi lengua y descanso mis ojos
y reclamo la libertad de mi pueblo.
y reclamo la libertad de mi pueblo.De "Con pólvora y magnolias"
Versión de Eloísa Otero y Manuel Outeiriño