HUISHOUDELIJK GEDRAGREGLEMENT LEUVEN TWINS


Het huishoudelijk gedragreglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging.Artikel 1 Algemeen

De voertaal tijdens trainingen en wedstrijden zijn in de eerste plaats in het Nederlands en op de tweede plaats in het Engels vanwege onze internationale leden.

Bij het beoefenen van onze sport wordt gebruik gemaakt van harde ballen en knuppels, er dient ten alle tijde rekening gehouden te worden met de veiligheid van uzelf, uw directe omstanders en teamgenoten.

Ieder lid dient in het bezit te zijn van een geldige sportkaart of dagkaart van het sportkot.Artikel 2 Het lidmaatschap

1. De vereniging bestaat uit recreanten en competitiespelers

2. Het seizoen voor recreanten en competitiespelers loopt synchroon met het academiejaar en start op 26 september en eindigt op 25 september van het daaropvolgende kalenderjaar.

3. De eerste aanmelding gebeurt door invulling en dagtekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer en E-mailadres.

4. De raad van bestuur houdt zich het recht voor leden om organisatorische redenen te weigeren. Zo wordt een maximumgrens van inschrijvingen gehanteerd wanneer nodig.

5. De aansluiting geschiedt voor een gans seizoen via betaling van het lidgeld. Het lidmaatschap is van beperkte duur en moet jaarlijks vernieuwd worden.

6. Het lidgeld wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en zal tijdig kenbaar gemaakt worden aan de leden.

9. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de bond.

10. Teams worden ingeschreven in competitie na overleg tussen bestuur en coaches en op basis van ingeschreven leden per categorie.Artikel 3 Competitie en trainingen

1. Elke ploeg zorgt zelf voor vervoer op uitwedstrijden. De bestuurders van de voertuigen dienen zich aan de wettelijke reglementering te houden. Men heeft een voorbeeldfunctie t.o.v. de jongeren.

2. Minderjarige spelers mogen de training of wedstrijd niet voortijdig verlaten, tenzij met toelating van de ouders. Indien dit toch voorvalt, dient de trainer zo snel mogelijk het bestuur in te lichten zodat de ouders hiervan op de hoogte gebracht kunnen worden.

3. De ploeg waarin men traint of speelt, wordt bepaald door het bestuur in nauw overleg met de betrokken trainers.

4. Spelers zijn op de vastgestelde tijd op training/wedstrijd aanwezig. Bij afwezigheid dient de trainer/ploegverantwoordelijke tijdig verwittigd te worden. Dit is ten laatste voor de Donderdag training.

5. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in schoongewassen clubkleding te verschijnen volgens de vastgestelde kledingafspraken.

6. Er wordt voorzichtig en respectvol omgegaan met de spullen en kleding van de club.

6. Tijdens trainingen en wedstrijden moet sieraden worden afgedaan of worden afgeplakt.

7. Alle mannelijke leden zijn verplicht tijdens de training en wedstrijd een tok te dragen.Artikel 4 Gedragscode

1. Het is verboden om met materiaal te gooien, met uitzondering van ballen.

2. De beslissing van de scheidsrechter wordt steeds geaccepteerd en gerespecteerd.

3. Discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging is niet toegestaan.

4. Je accepteert het gezag van de coach(es) tijdens de wedstrijden.

5. Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, worden vermeden. Men probeert steeds de zelfbeheersing te behouden. Dit geldt zowel op het veld als op ons social media platform.

6. Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, supporters of ouders worden niet beledigd. Niet op het veld en niet ernaast.

7. Voor en na een training of wedstrijd dienen de spelers te helpen met klaarzetten en opruimen van het materiaal. Kleedkamers worden netjes achtergelaten.

8. Men zet zich in om het spel zo goed mogelijk te spelen en om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

9. Ook op training zet men zich in en accepteert men beslissingen van de trainer.

10. Men moedigt elkaar aan i.p.v. te bekritiseren.

11. Men gebruikt geen drugs en men gebruikt geen alcohol voor en tijdens een wedstrijd of training.

12. Inzet wordt gevraagd voor clubactiviteiten. Deze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de club en benadrukken tevens het sociaal karakter van de club.

13. Trainers, coaches, bestuursleden en ouders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De eerste 3 zijn tevens het uithangbord van de club.

14. Problemen of klachten worden met het bestuur besproken.

15. Als tijdens (het seizoen) een training of een wedstrijd materiaal defect gaat dient dit direct gemeld te worden bij de materiaalbeheerder/een aanwezige trainer/coach/bestuurslid.


Na elk speelseizoen worden de gedragsregels geëvalueerd en eventueel aangepast en / of aangevuld en wederom vastgelegd.


Iedereen is verplicht de gedragsregels na te leven.Artikel 5 Sancties

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Leden die het huishoudelijk reglement niet respecteren kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en gesanctioneerd worden, bijvoorbeeld schorsing van trainingen en wedstrijden, schorsing als lid, terugbetaling van boetes vanwege wangedrag van de speler. Bij drugsgebruik of andere delicten kan het bestuur de politie betrekken.

3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient binnen de 6 weken na het opleggen van de straf door het bestuur, middels aangetekend schrijven* te worden gericht aan de secretaris van de vereniging.


*adres:   Windmolenveldstraat 58 te 3000 LeuvenArtikel 6 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.Artikel 7 Foto's en beeldmateriaal

Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier geeft de speler/wettelijk vertegenwoordiger de toestemming om foto’s en beeldmateriaal te gebruiken of te publiceren op de website, de Facebook pagina en in folders en flyers van de club. Wie dit niet wenst, dient dit schriftelijk aan de club mede te delen.