Danh sách các trích đoạn cải lương xưa & nay


Hình
Tên
 Thành phần nghệ sĩ
Links
 Bên cầu dệt lụa
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778508/1cd808f2/Ben_cau_det_lua_-_trich_doan.html
 Cấy lúa đêm trăng
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778737/a4ce92ce/cayluademtrang_MV-LT.html

 Đêm lạnh chùa hoang 2009
Minh Vương, Lệ Thủy http://www.4shared.com/file/177137629/52b0b49c/dlch20009.html

 Đời cô lựu - 1980s
Bạch Tuyết, Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778602/fe4b5fb5/Doi_co_luu_-_trich_doan.html

 Gió kiếm lưng đèo
Minh Vương, Lệ Thủyhttp://www.4shared.com/file/240787697/85d097f4/Gio_kiem_lung_deo-trich_doan.html

 Hai chiếc ngai vàng
Minh Phụng, Lệ Thủy, Minh Cảnh    
http://www.4shared.com/file/240787636/8384fe8/Hai_chiec_ngai_vang_-trich_doa.html

 Hạng Võ biệt Ngưu Cơ (old version)

Thanh Sang, Lệ Thủy, ...
 1: http://www.mediafire.com/file/zmmt0gtamyq
 2: http://www.mediafire.com/file/n3jwjyfhwey
 3: http://www.mediafire.com/file/jgjdznzzzgj
 4:
http://www.mediafire.com/file/mlyddgwoozz
 5: http://www.mediafire.com/file/juiznjju44z
 Hoa Mộc Lan
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778478/525bf402/Hoa_Moc_Lan_-_trich_doan.html

 Hương đồng cỏ nội
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778567/da3db2e5/Huong_dong_co_noi_-_trich_doan.html

 Khi bình minh trở lại
Minh Vương, Lệ Thủy, Vũ Bảo
http://www.4shared.com/audio/Row9mwcF/ConvertedConvertedKhi_binh_min.html

 Kiếp nào có yêu nhau
Minh Phụng, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778386/3734d34f/Kiep_nao_co_yeu_nhau_-_trich_d.html

 Lôi vũ
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778368/4e0fd3c6/Loi_vu_-_trich_doan.html

 Một chuyện tình buồn
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778669/3fc321bb/TDChuyentinhbuon.html

 Muôn kiếp mây buồn
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240787562/7064c1ed/Muon_kiep_may_buon_-_trich_doa.html
 Nắng thu về ngõ trúc
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240787538/edc6dcb6/Nang_thu_ve_ngo_truc_-_trich_d.html
 Nghiệp cầm ca
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778578/53999e35/Nghiep_cam_ca_-_trich_doan.html
 Nỗi nhớ mưa ngâu
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240808309/2c242a13/Trich_doan_Dung_doi_mua_ngau_-.html

 Thái Bình công chúa
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778706/f8e4f19b/thaibinhcongchua_MV-LT.html

 Tích đá vọng phu
Lệ Thủy, Châu Thanh, Bảo Trang
http://www.4shared.com/file/240778627/bc17c9b8/TDTichdavongphu.html
 Tiếng chuông chùa Phù Dung
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240787605/ba1c4d91/Tieng_chuong_chua_Phu_Dung_-_t.html

 Tình mẫu tử
Lệ Thủy,..
http://www.4shared.com/file/240787617/4d091dfc/Tinh_mau_tu_-_trich_doan.html

 Trà hoa nữ
Lệ Thủy, Trọng Hữu
http://www.4shared.com/file/240787579/fead2924/Tra_hoa_nu_-_trich_doan.html

 Trăm năm tình lỡ
Lệ Thủy, Minh Vương
http://www.4shared.com/file/240778724/24dcf235/tramnamtinhlo_MV-LT.html

 Trọn đời chỉ yêu em
Trọng Hữu, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778683/4195e52b/tron_doi_chi_yeu_em-trong_huu-.html

 Từ đó em buồn
Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240778619/7082b77c/TDTudoembuon.html
Comments