Home

Violet

Hot potatoes
- Phần mềm trộn đề trắc nghiệm: TN100MCMIX
Articulate Quiz Maker (hướng dẫn sử dụng: xem ở đây)

- Tanida Quiz Builder
- iSpring Quiz Maker (tải về ở đây hoặc ở đây)
- Adobe Presenter. (đĩa CD)
- Online:

     1. http://www.classmarker.com/
     2. https://challenge.zoho.com
     3. Moodle (Hệ thống Moodle www.mdl2.com)


------------------------------
 Thông báo Mới