A tanulók jogai, kötelességei

Széchenyi István Általános Iskola, Érd                                        vissza

 

 

1.    Az iskola tanulóinak jogállása ,jogok és kötelezettségek


1.1.Tanulói jogviszony létesítése

A tanulói jogviszony felvétel v. átvétel útján keletkezhet, a beírással valósul meg. A tanulók felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. E jogkörét meghatározott esetben átadhatja nevelői munkacsoportnak, illetve helyetteseinek


1.2.Felvétel az első osztályba, beírás és osztályba sorolás rendje.

/OT. 6 pf./ A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. Felvételéről az iskola igazgatója dönt. Döntéshez kikéri az adott óvoda és nevelési tanácsadó, valamint az alsó tagozatos munkaközösség véleményét.  Óvodába nem járt, vagy külföldi ország óvodájába járt gyermek esetén a nevelési tanácsadó vagy a tanulási képességvizsgáló szakmai véleménye alapján lehet a tankötelest beiskolázni. A pedagógiai szakvélemény mellé orvosi szakvéleményt is szükséges beszerezni

Az önkormányzat által meghatározott körzetbe tartozó, állandó lakhellyel, tartózkodással rendelkező tanköteles korú gyermekek felvételét az iskola csak helyhiány miatt utasíthatja el. Döntéséről Érd Város Önkormányzatának jegyzőjét értesíteni kell. Más körzetből érkező tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt. E jogát eseti megbízással helyetteseire átruházhatja.

Beíratást az iskola igazgatója által megbízott személy, vagy személyek végzik. Beíratáskor a beírási napló nyomtatványt kell használni, és be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, óvodai szakvéleményt, s olyan dokumentumot, amellyel a tanuló állandó lakhelyét hitelt érdemlően bizonyítani lehet. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

A tanuló más körzethez tartozó iskolába is járhat, ha ehhez a fogadó iskola igazgatója hozzájárul. Számára távozási bizonyítványt kell kiállítani. Az okirat kiállítását megtagadni nem szabad.

A jegyző által nyilvántartott, s az iskola rendelkezésére bocsátott tanköteles korúak nyilvántartása alapján a be nem íratott tanulók szüleit fel kell szólítani gyermekük beíratására. Amennyiben a felszólítás után sem íratják be az iskolakötelest, úgy ezt a város jegyzőjének jelezni kell. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató dönt, az OT. 66. pf. 5. alapján.


1.3.Érkezés más iskolából

A tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Felvétel esetén az adott tagozat igazgatóhelyettesével egyezteti a gyermek osztályba sorolását. Az igazgatóhelyettes feladata a gyermek elhelyezése, napközis és menzás elhelyezésének elintézése. A tanuló nyilvántartásba vetetése, bizonyítványának, egészségügyi törzslapjának, és személyi nyilvántartó lapjának meglétének ellenőrzése, hiány esetén pótolja a hiányzó dokumentumokat. A tanuló felvételéről szóló dokumentumot az előző iskolának 48 órán belül köteles postai úton, vagy átadókönyv segítségével az iskolatitkár elküldeni.


1.4.A tanulói jogviszonyra vonatkozó jogszabályok:

A tanulói jogviszony keletkezésekor a KT 66 - 68 §, megszűnésekor a KT 74.§ és 5 §,szüneteltetésekor a KT 69 § alapján kell eljárni.


1.5.A tanulók jogai és kötelességei          

A tanulók jogait, kötelezettségeit a magasabb jogszabályok alapján készített az SZMSZ mellékletében található tanulói házirend tartalmazza. A tanulói házirendet a nevelőtestület fogadja el, a diákönkormányzat, az ISZMK, az iskolaszék véleményezi.