Nyolcadikos felvételi 2008/2009
Széchenyi István Általános Iskola, Érd                       Főoldalra

Itt is közzétesszük a tájékoztatót!

Hajrá nyolcadikosok!

O k t a t á s i H i v a t a l

Iktatószám: KPF/2569-1/2008.

Tájékoztató az általános iskolák számára

a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2008/2009. tanévi központi, egységes írásbeli felvételi vizsgáiról

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

1. Az írásbeli felvételi vizsgákról

A

6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok a felvételi kérelmekről vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy a tanulmányi eredmények és az írásbeli vizsga eredményei alapján dönthetnek. Minden olyan 6 és 8 évfolyamos gimnázium előírhatja az írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tárgyból, ahol az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt az adott évfolyamokra felvehetők létszámának, és a fenntartó hozzájárult a vizsgaszervezéshez. A 6 és a 8 évfolyamos gimnázium további írásbeli vagy szóbeli felvételi vizsgán vagy meghallgatáson való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.

A

9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről

- vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján,

- vagy a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján,

- vagy a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei

alapján dönthet az intézmény.

A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.

A jelentkező szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után a tanév rendjében meghatározott időpontban (2009. 02. 23. – 03. 13. között) tartható meg. Az erre vonatkozóan kiírt pályázaton kiválasztásra került tehetséggondozó középiskolák (országosan öszszesen 18 iskola) az adott tanulmányi területeiken előírhatják a jelentkezők számára a tehetséggondozó írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tantárgyból az általános írásbeli vizsga helyett. (A tehetséggondozó középiskolák listája megtalálható a

www.okm.gov.hu honlapon.) A tehetséggondozó középiskolának lehetősége van arra, hogy egy adott tanulmányi területen a 9. évfolyamos beiskolázás esetében a két fajta vizsga „kombinációját” kérje (pl. az általános matematika és a tehetséggondozó magyar nyelv írásbeli vizsga eredményét) a felvételi eljárás során. Az általános és a tehetséggondozó írásbeli feladatlapok eredményei egymásba nem számíthatók át. Az iskola adott tanulmányi területre, adott tárgyból csak az egyik fajta vizsga letételét írhatja elő, és csak annak eredményét veheti figyelembe. Nem teheti meg tehát, hogy előírja, vagy akár alternatívaként elfogadja mindkét fajta írásbeli vizsga eredményét. Mindezek miatt a felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára, és, ha várhatóan valamelyik tehetséggondozó tanulmányi terület is érdekli, akkor a tehetséggondozó írásbeli felvételire is.

Ha a középfokú iskola nemzeti, etnikai, kisebbségi nevelésben és oktatásban vesz részt, az egységes magyar nyelvi feladatlapok helyett helyben készített, kompetenciaalapú, nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat, de ebben az esetben felvételi eljárásában köteles a központi matematika írásbeli vizsga eredményét figyelembe venni. Az intézmény ekkor is köteles az egységes írásbeli vizsgát mindkét tantárgyból megszervezni. A helyben készített, kompetenciaalapú, nemzetiségi nyelvű szövegértési vizsgát a 2008. 02. 06 - 03. 13. időszakban kell megszervezni.

Ha a középfokú iskola a 9. évfolyamra művészeti vagy testkulturális tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába történő jelentkezés esetén az országosan egységes tehetség-beválogatáson szerzett minősítést veszik figyelembe a felvételi kérelmek elbírálásakor.

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a matematikai és a magyar nyelvi kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Az egységes írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik

a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba,

b) a hat évfolyamos gimnáziumba,

c) az általános felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára,

d) a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó (tehetséggondozó) középfokú iskola kilencedik évfolyamára jelentkeznek.

Amennyiben az intézmény valamely tanulmányi területénél előírja az írásbeli vizsgán történő részvételt, mindkét tantárgyból köteles megszervezni azt.

Az írásbeli vizsgán elérhető eredménynek az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie. Ha a középfokú iskola a felvételi eljárásában csak az egyik tárgyból írta elő az írásbeli vizsgát és így csak az egy tárgyból elért írásbeli eredményt számítja be, akkor annak az egy írásbeli eredménynek kell az elérhető felvételi összpontszám minimum 50%-át képviselnie.

2. Az írásbeli vizsga időpontja

A tanév rendje szerint az írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban szervezik meg:

- a

6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára 2009. január 23-án 14 órától,

- a

9. évfolyamra történő beiskolázás esetén az általános követelmények szerinti vizsgára jelentkezők számára 2009. január 24-én 10 órától,

- a

9. évfolyamra történő beiskolázás esetén a tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgára jelentkezők számára 2009. január 31-én 10 órától.

-

A pótló írásbeli vizsga a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 9. évfolyamra általános követelmények szerinti vizsgára jelentkezők számára 2009. január 29-én 14 órától lesz. Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.

-

A pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgára jelentkezők számára 2009. február 05-én 14 órától tartják. Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános követelmények szerinti és a tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgákon is részt vehetnek.

3. Az írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolák jegyzéke

Az írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH)

2008. november 21-éig közzéteszi a honlapján (www.oh.gov.hu).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a középfokú iskoláknak 2008. október 31-éig felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét

. Ennek része lehet az írásbeli vizsga szervezésére, illetve e vizsga eredményének az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk (pl. az iskola kéri írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz) közzététele is. Az iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlőségének biztosítására vonatkozó szabályokat.

4. A tanuló jelentkezése az írásbeli vizsgára

A tanulóknak

2008. december 10-éig, a mellékelt „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” (9. évfolyamra történő beiskolázás esetén 1. sz. melléklet, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 2. sz. melléklet) benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásbanszereplő jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába (a megfelelő telephelyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan középfokú iskolába fog jelentkezni, amelyik megköveteli az írásbeli vizsgán való részvételt, akkor maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében hova nyújtja majd be jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Az írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára.

Ha a tanuló a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz szükséges írásbeli vizsgára jelentkezik, és tehetséggondozó valamint általános írásbeli vizsgát is kíván írni, akkor, és csakis akkor megteheti, hogy két intézménybe adja le a vizsgára jelentkezési lapot. Az egyik intézményben írja meg az általános, a másikban a tehetséggondozó vizsgát. (Természetesen megteheti, hogy ugyanabba az intézménybe jelentkezik az általános és a tehetséggondozó vizsgára is, ha az adott intézmény mindkét vizsgát megszervezi. Ebben az esetben elegendő egy jelentkezési lapot benyújtani.) A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Kérjük, hívják fel a tanulók figyelmét arra, hogy az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal, valamint arra, hogy a felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat pedig tollal kell kitölteni.

Sajátos nevelési igényű tanuló,

illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények ill. eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el.

5. A vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma

Az írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön

megszervezett bizottságok készítik elő. A magyar nyelvből és matematikából készített központi

írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás

körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való

eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a

két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a

www.oh.gov.hu honlapon a Közoktatás/

Középfokú beiskolázás/Korábbi beiskolázási időszakok adatai, írásbeli felvételi feladatsorai

és javítókulcsai menüpontban tekinthetők meg.

6. A feladatlapok értékelése

Mivel a tanulónak az írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, ezért rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középfokú iskoláknak kell biztosítaniuk.

7. A kiértékelt feladatlapok megtekintése

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A megtekintéshez – az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítania az iskolának. A megtekintéskor az iskola a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is pl. digitális fényképezőgéppel. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésére írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhat le az iskolában. A fentiekről a vizsgázókat az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szerevező iskolának tájékoztatnia kell. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középfokú iskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. Az észrevételben foglaltak elbírálásakor a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletének 5.7. pontja alapján kell eljárni.

8. Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola

2009. február 12-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban. A 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak (Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr, Pf. 681).

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba való jelentkezés esetén a tanuló vagy szülője a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti a kiválasztott gimnázium részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a Felvételi Központnak (Közoktatási Információs

Iroda, 9001 Győr, Pf. 681).

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje 2009. február 20. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását.

Ebben az esetben az Értékelő lap másolatban csatolható, az Értékelő lapot kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem lehet kötelező. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. A jelentkező tanulók rangsorolásának módját, a felvételről történő tájékoztatásának előírásait, valamint a jogorvoslati eljárás rendjét és az egyes feladatok határidejét az általános felvételi eljárásra vonatkozó szabályozás szerint, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. A felvételt hirdető középfokú iskola a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést megküldi a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumoknak a tanuló felvételéről szóló értesítést meg kell küldeniük, az elutasításáról szóló értesítést nem kell megküldeniük az általános iskola számára. Az eljárás lebonyolításában együttműködésére számítva, üdvözlettel:

Budapest, 2008. október 20.

Pósfai Péter s. k.

közoktatás-szakmai elnökhelyettes

Az OH területileg illetékes regionális igazgatóságai:

OH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

(Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) 9024 Győr, Bem tér 15., Telefon: 06/96/510-668, fax: 06/96/510-663.

OH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

(Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye) 8200 Veszprém, Óváros tér 21., Telefon: 06/88/591-400, fax: 06/88/591-415.

OH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

(Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3., Telefon: 06/82/528-180, fax: 06/82/528-189.

OH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

(Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye) 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103., Telefon: 06/46/501-140, fax: 06/46/501-148.

OH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

(Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun- Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 4029 Debrecen, Csapó u. 54., Telefon: 06/52/524-280, fax: 06/52/524-281.

OH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

(Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye) 6721 Szeged, Szilágyi u. 5., Telefon: 06/62/553-260, fax: 06/62/553-269.

OH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

(Illetékességi területe: Budapest, Pest megye) 1132 Budapest, Váci út 18., Telefon: 483-3590, fax: 483-3593. 2. sz. melléklet

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP

a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz központilag kiadott egységes,

kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett

ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRA

Beküldési határidő: 2008. december 10.

Beküldendő a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli felvételi vizsgát

szervező középfokú iskolák közül abba az egyetlen iskolába,

amelyben a diák a felvételit meg kívánja írni.

A jelentkezési lapot géppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!

 iskola 9. évfolyamára