Közlemény 2009.01.09.
Főoldalra

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztatója a rendkívüli tanítási szünet

elrendelésér

ől

1. A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján rendkívüli szünetet a nevelésioktatási

intézmény vezet

ője rendelhet el, de csak abban az esetben, ha rendkívüli időjárás,

járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény m

űködtetése nem

biztosítható vagy intézkedés elmaradása jelent

ősé veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral

járna. Az intézkedéshez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges

a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell [Kt. 54. § (1) bekezdés].

2. Az els

ő pontban felsorolt okból rendkívüli szüntetet rendelhet el a főjegyző,

amennyiben a megye, illetve a F

őváros területén a nevelési-oktatási intézmények működtetése

nem lehetséges. A f

őjegyző a döntéséhez – kivéve, ha a késlekedés jelentős veszéllyel vagy

helyrehozhatatlan kárral járna – köteles beszerezni az érdekelt önkormányzatok jegyz

őinek a

véleményét. Ha a vélemény beszerzésére nem volt lehet

őség a főjegyző az intézkedéséről

azonnal értesíti az érdekelt önkormányzat jegyz

őjét. A főjegyző intézkedéséről értesíteni

köteles az oktatásért felel

ős minisztert [Kt. 91. § (1) bekezdés d) pont].

3. A rendkívüli szünet miatt kiesett tanítást hat napos tanítási héttel, illetve a tanítási

napok meghosszabbításával lehet pótolni [Kt. 52. § (16) bekezdés]. A többletmunkából ered

ő

költségek a munkáltatót terhelik.

4. A rendkívüli szünet ideje alatt is biztosítani kell azonban a gyermek napközbeni

felügyeletével összefügg

ő feladatok ellátását. Ebből adódóan a nevelési-oktatási

intézményben megjelent gyermekek felügyeletér

ől az intézmény vezetőjének gondoskodnia

kell [Kt. 41. § (5) bekezdés].

5. A jelenlegi – gázszolgáltatással összefügg

ő – helyzet a rendkívüli szünet

elrendelését nem indokolja.

OKM Közoktatási Szakállamtitkárság