Iskolafelújítás
FŐOLDALRA

VIDEÓGYŰJTEMÉNY

KÉPGYŰJTEMÉNY

Videók, sulitévé

Videók máshol

Képek 2007. szeptembertől

Képek tavalyról

Képek máshol

ISKOLÁNKRÓL -KÉPEKBEN

 Archív

 

Alkotgatunk

Iskolaújság foltokban

Bakiparádé

Gyerekek írták

Szilárd bácsi honlapja

Mozgóképtörténet   L.F.gyűjtése

Gyerekszáj:1.a,2.a

Kompetenciamérés

Művészetisek pályázaton

Körzeti rajzverseny nálunk

 

Érdekességek:

Mozi

Egy diákoldal

Nemzeti parkjaink

National Geographyc videók

Az ember, mint mestermű

Történelem

Sztárok

 

 Érdi információk:

Város

Vörösmarty Gimnázium, Érd

Érdcenter info

Lukin László Zeneiskola, Érd

Fórum sok érdekességgel

Civil szervezet

Érdi Újság

Városi Könyvtár

Városi intézkedési terv (dec.6)(átszervezés)

Riport az aluljárókról 2008.02.

 

Oktatás

Oktatási Minisztérium

Oktatási törvény

Fejlesztőeszközök

Neveléstudomány

Pedagógia program módosítása 2007.december  (prezentáció)

FEJLESZTÉSI JAVASLAT

az Érd, Széchenyi István Általános Iskolához

 

 

1./        Adottságok

 

1.1.      Az iskola jelenleg több épületben, két különálló telken működik, melyekben évfolyamonként 3 - összesen 24 - osztály tanítása folyik.

            A 24 osztályterem egy része – pl. méreteinél fogva – eleve alkalmatlan tantermi célra, más funkciójú helyiségekből lettek átalakítva.

A „kisiskola” tantermei két különálló favázas épületben helyezkednek el, mindkét épület műszakilag és erkölcsileg is teljesen elavult.

A másik telken lévő többszintes épület felújításra és bővítésre szorul („A”,”B”, „C” épületszárnyak). Olyan alapvető iskolai terek hiányoznak belőle, mint pl.: aula, megfelelő méretű tornaterem és étkező, valamint a működéshez szükséges oktatási és egyéb helyiségek (a 19/2002.(V.8.) OM. rendelet alapján).

Az iskola pedagógiai programja alapján is  szükséges további helyiségek, terek kiépítése: művészeti helyiségek, számítástechnika gépterem, könyvtár, raktárak, tároló helyek, szaktantermek, amit az iskolavezetés és a tantestület által korábban több alkalommal összeállított dokumentációk is alátámasztanak.

1.2.      Ezen anyagok alapján felkérést kaptam a műszaki fejlesztés szakmai szempontból történő átgondolására, költségbecslésére.

 

2./        Javasolt fejlesztések

 

2.1.            Fentiek alapján megállapítható, hogy a jelenleg rendelkezésre álló iskolai terek nem felelnek meg az érvényben lévő, 24 osztályos iskolára vonatkozó előírásoknak, és az iskola részéről felmerülő igények is lényegében ezen előírások teljesítését tűzték ki célul. Az ÁNTSZ-nél – mint az egyik legilletékesebb szakhatóságnál - történt előzetes egyeztetésen is a vonatkozó előírások teljesítését ajánlották, kinyilvánítva, hogy  az épületbővítés esetén a rendeletben foglalt helyiségek meglétét fogják megkövetelni.

2.2.            A szükséges bővítésekre, hiányzó helyiségek pótlására táblázatos összefoglalást készítettem a meglévő és az előírt helyiségméretek, helyiségszámok feltüntetésével.

2.3.            A hiányzó tantermek és szaktantermek kiépítésére az alábbi elvi megoldás kínálkozik:

 

-         az ún. „A” épületszárny fölötti szintráépítésben 3 v. 4 tanterem elhelyezése

-         az ún. „C” épületszárny bővítése – a Diósdi út irányában –, ahol 4 szinten 3-3 (összesen 12) tanterem létesülhet  a meglévő, alagsori III. gyakorlati terem – vagy mindhárom gyakorlati terem - átépítésével

-         a jelenlegi „kisiskola” területén 6 tanterem építése (1. és 2. évfolyam részére)

-         a Diósdi út felől a „B” épületszárny mellé (az alagsor szintjén) aula építése, ami egyben külön bejáratot biztosít a fejlesztett, „C” épületszárny felé

-         a Hóvirág u. irányában a fszt-i étkező és bejárati tér bővítése

-         vizsgálandó a jelenlegi tornaterem szintráépítésének lehetősége (tartószerkezeti szempontból), pl. néptánc v. egyéb művszeti oktatás céljára

-         parkolóhelyek kialakítása mindkét telek területén (tervezett aula alatt, Hérics és Jázmin utcák mentén merőleges beállással)

 

2.4.            A „kisiskola” területén elsősorban sportlétesítmények építése lehet cél, ami többfunkciós használatra történő tervezés esetén városi sport-területté válhat, az érdligeti alcentrum jelentős fejlődését elérve.

Ehhez a fejlesztéshez a szomszédos telkek (12241, 12244 hrsz.) bevonása szükséges a jelenlegi iskolai telekterületbe - a tervezett funkciók elhelyezése céljából, valamint a parkolási, megközelítési feltételek javítására. A telekterület max. beépíthetősége jelenleg 50 % lehet (Vt-2 övezetben), amit a tervezett épületek ki is használnának.

A kibővített telken nagyméretű tornaterem, tanuszoda és egy kisebb oktatási épület (1.-2. évfolyam számára) helyezhető el.

 

A minimális telekméretre – a vonatkozó korábbi Magyar Szabvánnyal ellentétben – jelenleg nincsen előírás, így az iskola további bővítése ilyen akadályokba nem ütközhet. Az építési előírások között szereplő max. beépítettség és szintterületi mutató egyaránt kielégíthető az elképzelt épületbővítések során.

 

2.5.      Építési ütemezés:

I.ütem:             a távlatilag is 3*8 osztályos iskola számára a 24 tanterem kiépítése a

főépület bővítésével - az „A” és a „C” épületszárny fejlesztésével -; előbbi elsősorban tanítási szünet alatt, utóbbi akár tanítási időszakban is építhető;

ezt követően:

II.ütem:            a „kisiskola” favázas épületei elbontása, és helyükön új létesítmény(ek)

építése, oktatási- és sport funkcióval (tornacsarnok, tanuszoda, 6

tantermes iskolaépület)

III.ütem:           az 1. és 2. évfolyam „visszaköltözésével” felszabaduló tantermeket a

 „nagyiskolában” szaktantermekként lehet a továbbiakban használni

(ezáltal teljesíthető a hivatkozott rendeletben foglalt

követelményrendszer).

 

A funkcionális egységeket lehetőség szerint többcélú - közösségi, lakossági célú - használatra kell tervezni (sportcsarnok, könyvtár, konyha-étterem, aula, oktatási helyiségek).

 

2.6.      A meglévő épület „körbeépítése” – mind a külső falak, mind a lapostetők vonatkozásában – kiválthatja az utólagos hőszigetelés követelményét ezeken a felületeken. Az új külső térelhatároló szerkezeteknél a vonatkozó energetikai előírások már betarthatók; lehetőséget kell biztosítani a megújuló energiaforrások hasznosítására is a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében.

 

3./        Költségbecslés

 

3.1.      A már korábban hivatkozott rendelet által előírt helyiséglista, valamint az ehhez tartozó alapterületi követelmény hozzávetőlegesen meghatározza egy 24 tantermes általános iskola nagyságrendjét. A meglévő épület – korábbi felmérés szerinti – alapterületi kimutatásával szembesítve a követelményértéket adódik a beépítendő többletterület.             Ez kb. azonos a bővítésekre ajánlott területtel.

 

3.2.      A fajlagos költségértékek becsült, bruttó (áfa-t is tartalmazó) árak, felhasználva az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. ezirányú segédletét.

            Természetesen a konkrét építési feladatok ismeretének hiányában ez csupán közelítő becslésnek tekinthető, amit a – következőkben javasolt - tervezési folyamat előrehaladtával folyamatosan lehet (és kell is) pontosítani.

 

4./        Tervezési program javaslat

 

4.1.      Felmérési terv készítése a meglévő iskolaépületről, ami kiindulási feltétele minden további tervezésnek, szakvéleménynek. A meglévő épület építészeti tervein túlmenően, fel kell mérni az épületszerkezetek, valamint az épületgépészeti és elektromos rendszerek állagát is, felújításuk, átalakításuk szükségességének mértékét.

 

4.2.      Tanulmányterv készítése a fent vázolt - vagy attól eltérő – műszaki tartalomra, szakvéleményekkel (pl. talajmechanikai, statikai) alátámasztva a megvalósíthatóságot. Az így elkészített – műszakilag is reális - előtervhez már pontosabban kalkulált költségelőirányzat (esetleg előzetes árajánlat is) csatolható.

            A képviselőtestület ennek alapján dönthet a megvalósításról, annak ütemezéséről, esetleg a programterv módosításáról, valamint a helyi építési előírások célszerűvé váló módosításáról.

 

4.3.      Ezt követően készíthető el az építési engedélyezési terv, amely fenti előzményeket követően lehet csak kellőképpen megalapozott, későbbi megvalósításra alkalmas.

Végül – az építési engedély megszerzését követően – készülhet a kivitelezéshez – valamint az azt megelőző versenyeztetéshez – szükséges megvalósítási tervek.

 

 

 

2008-02-18

 

                                                                                                   Vass László

                                                                                              okl.építészmérnök

 

 

 

 

Mellékletek:     - alapterületi kimutatás

                        - költségbecslés

                        - helyszínrajz m 1:1000