Az intézmény működési rendje

Széchenyi István Általános Iskola, Érd                                        vissza


 

1.1.Az iskola működésének rendje

 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7-től délután 18-ig tartanak nyitva. Rendkívüli esetben igazgatói engedéllyel hétvégén is igénybe vehetők.

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 óra és délután 17 óra között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A fennmaradó időben az iskolatitkár, ügyintéző az ügyeletes. 

A vezetők benntartózkodásának rendjét havonta az éves munkatervben kell szabályozni.

A reggeli nyitva tartás kezdetétől az ügyeletes nevelő beérkezéséig az ügyeletes vezető felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükséges intézkedések megtételére.

A nevelői ügyelet rendjét írásban rögzíteni kell. Az alsó tagozat épületében az igazgatóhelyettes beérkezéséig az ügyeletes nevelő felelős.

Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, ez esetben a szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni.

Az iskolában a tanítási órákat 8 és 13. 40 között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc.

Az iskolában reggel tanári ügyelet működik, az alsó tagozatban 7.15 –től, a felsőben 7.30-tól

Tanuló a tanítási idő alatt / 7.45-től utolsó órájának végéig az igazgató, helyettesei vagy az osztályfőnöke írásos engedélye alapján hagyhatja el az iskola épületét, a távozásról a szülőt értesíteni kell.

 A tanórán kívüli délutáni foglalkozásokat 18 óráig lehet szervezni. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet.

Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatóhelyettesi ill. igazgatói irodában történik.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyintézési ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg. A nyári szünetben az ügyeletet 2 hetente kell megszervezni.

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

 A szaktanárok, az ügyeletes nevelők, a foglalkozásokat vezetők felelősek: a tanulók testi épségének megóvásáért, az iskolai tulajdon megóvásáért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért

a tűz, a balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskolai SZMSZ -ben és a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért

Tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.

Az iskola épületébe érkező szülők, ill. idegenek belépését a tanulói ügyelet és a portás ellenőrzi. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon, tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők, valamint a tanulókért érkező szülők tartózkodhatnak.

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervénnyel  lehet.

Az iskola helyiségeit, létesítményeit külső igénylőknek át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja.

 

1.2.Az intézmény tanulóinak munkarendje

Az intézmény házirendjei tartalmazzák a tanulók jogait, kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. A házirendet a nevelőtestület fogadja el az iskolai szülői közösség, az iskolaszék, a diákönkormányzat egyetértésével.

 

1.3.Az iskolával jogviszonyban nem állók intézményben való tartózkodásának rendje

Jogviszonyban állók -  a szülők, tanulók - az intézménybe beléphetnek. Idegenek az iskola területén engedély és kíséret nélkül nem tartózkodhatnak. Amennyiben az intézménybe ügyeit intézni kívánó személy érkezik, a kapuügyeletes feljegyzi adatait, majd az érkező céljától függően értesíti az illetékes nevelőt, titkárságot, igazgatóságot. Az ügyeletes, amennyiben idegenek érkezését tapasztalják, köteles azt jelenteni.

1.4.A tanév helyi rendje

A tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A miniszteri rendeletekben meghatározott beosztással és az intézmények számára adott eltérési lehetőségekkel. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg az éves munkatervében.

A tanév jelenleg 190 tanítási napból áll. Az intézmény munkaterve tartalmazza a tanítás nélküli munkanapokat. Hat napos tanítási hét is szervezhető, amennyiben a tanulók számára 72 óra pihenőidő biztosított. Az elmaradt pihenőnapokat összefüggő tanítási szünetként ki lehet adni. Ehhez az iskolaszék, a diákönkormányzat egyetértése szükséges.