Teoria Cognitivista

Teories de base Cognitivista.

El cognitivisme pren la base del canvi de conducta, del comportament, però introdueix el factor de la ment. El canvi de conducta implica un canvi en l’estructura mental de l’individu, que s’anirà modificant a mida que vagi rebent estímuls que facin variar la seva conducta. El cognitivisme estudia els processos mentals com a base del comportament humà.

La construcció del pensament es produeix a través de successives adaptacions mitjançant: l’assimilació què és la incorporació d’elements nous a l’estructura mental de la persona; i l’acomodació, què és la reorganització dels seus coneixements.

Exemple: un nadó escolta paraules, les va assimilant, i quan entén què passa quan ell diu aquestes paraules, vol dir que ha fet l’acomodació.
 
Autors més representatius: Tolma, Bruner, Ausubel, Gagné i Merrill.
 
Dins del congnitisme hi trobem les següents teories:
 
- Teoria de l'aprenentatge per descobriment: L'autor principal és Bruner. Aquesta teoria parteix de què els nens han de construir els seus coneixements a partir del descobriment dels continguts. S'orienta a l'alumne a fer-se responsable del seu propi aprenentatge.

 

- Teoria de l'aprenentatge taxonòmic: La teoria de Gagné estipula que hi ha diferents tipus d’aprenentatge I cadascun d’ells necessita diferents tipus d’instruccions. Identifica 5 categories d’aprenentatge: 1. Destresa motora, 2. Informació verbal, 3. Destresa intel·lectual, 4. Actituds i 5. Estratègies cognoscitives.

També assenyala 9 instruccions amb els seus processos cognitius corresponents que podem veure en el segúent exemple pràctic:
 Exemple: Reconéixer un triangle equilàter:
(1) aconseguir l’atenció (recepció) - Ensenyar diversos triangles generats per ordinador
(2) informar de l’objectiu (expectativa) -   Preguntar: “Què és un triangle equilàter?”
(3) recordar l’aprenentatge previ (recuperació) - Repassar definicions de triangles 
(4) presentació dels estímuls (percepció selectiva) - Donar la definició de triangle equilàter
(5) proporcionar una guia d’aprenentatge (codificació semàntica) - Mostrar com es crea un triangle equilàter
(6) provocar una actuació (resposta) - Demanar que en crein 5 de diferents
(7) provocar una retroacció (reforç) - Comprobar si són correctes o incorrectes
(8) avaluar una actuació (recuperació) - Ficar nota i acordar recuperació
(9) millorar la transferència (generalització)
 - Mostrar dibuixos d'objectes i identificar equilàters
 
- Teoria de la instrucció: L'autor representant és Merrill. Les estratègies d'aquesta teoria consisteixen en proporcionar experiències autèntiques i significatives als alumnes dins d'un context rellevant, que li permetin passar els seus coneixements adquirits a l'aula a la vida real.

- Teoria de l'aprenentatge significatiu: L'autor d'aquesta teoria és David Ausubel. Ausubel planteja que l’aprenentatge de l’alumne depèn dels coneixements que ja té, i com es relacionen amb la nova informació. Per Ausubel aprendre és sinònim de compendre.


Comments