คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

         รายวิชาการการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่   เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงาน และอย่างถูกต้อง      มีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ในการทำงาน ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และถูกวิธีโดยผู้เรียนจะต้องศึกษา และฝึกฝน การใช้เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   การปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   และการเลี้ยงสัตว์ทั่วๆไป   การจัดการฟาร์ม   การวางแผน   การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน

         วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดพืชและหรือสัตว์ที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสาน วางแผน

จัดระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ที่กำหนด    ปฏิบัติและดำเนินงานตามแผน คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัดจำหน่ายผลผลิต จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล