Zeer snelle hypertext-verbindingen
 

 

ZEER SNELLE HYPERTEXT - VERBINDINGEN  2007

 

 FR è TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL

 

Alle links werden herzien : 1/2007 + 2/2007 ( Suggesties tot verbetering kunt u melden aan leon.dochy@skynet.be )

Gelieve te noteren dat er vroeg of laat - behalve als iemand voor de website zorgt - geen update meer zal zijn …

 

De bovenstaande links naar het  B.S. zijn teksten van het Belgisch Staatsblad, die misschien achterhaald zijn. Indien de auteur van deze site de mogelijkheid heeft, zullen zij geleidelijk aan vervangen worden door de link naar Juridat, verkregen via CHRONO .In principe is deze link onbeperkt geldig en maakt men tijdens de opzoekingen gebruik van de laatste versie die beschikbaar is via Chrono met als bijkomend voordeel dat men gemakkelijk van de ene taal naar de andere kan overschakelen. Voorbeeld : Vlaams gewest :  Heffing bestrijding leegstand/verkrotting gebouwen  of  Verbeteringspremie voor woningen

  

 

WAT IS NIEUW  ? 5 FEBRUARI 2007 

 

** 2007:Successierechten: attest erfopvolging  

Successie: terugbetaling belastingen  + 2006 VZW Infobrochure verenigingen +   Commissie persoonlijke levenssfeer

2007 : Richtlijn EU 2006/112/EG Hervorming BTW + 2006: Bankindentifcatiecodes + Banken – Listing BVB + links  + Februari  2007 Sociale bedragen  + 2007: Registratie van het huurcontract + 2007:Huurovereenkomsten hoofdverblijfplaaats huurder  2007: Wettelijke interestvoet: 6%  + 2007: De bouwheer en de BTW  + 6% BTW voor de renovatie van privé-woningen

PLICHTENLEER Vastgoedmakelaars + B.S.:2007 :  Vastgoedmakelaar : Overeenkomst +Ombudsman PENSIOENEN                               

FINANCIEEL PLAN + bl.17 :Aansprakelijkheid notaris + Statutaire clausules dematerialisering effecten 

Energiesprestatieregelgeving:alle downloads + UE:Conflits de lois régime matrimonial(2006) + + BTW Geannoteerd wetboek (2006) + Infolijn FOD FINANCIËN  0257/257 57 +Geregistreerde aannemers ! + Notariaat: Reglement publiciteit  en communicatie (Juli 2006) +   Dienst RULING fiscale zaken +  Opzoeken  gegevens van banken +  Architect rechtspersoon +   *** Investeringsaftrek aanslagjaar 2007  Belastingvermindering energiebesparende investeringen   + 2007:Rijbewijs

 

 

VLAAMS GEWEST:21/12/2006 :bl.2192+ 2212 1.Vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen + familiale vennootschappen 2. Vrijstelling successierechten of van recht van overgang bij overlijden, voor gronden in het Vlaams Ecologisch Netwerk èhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary_body.pl?language=nl&pub_date=2007-01-18

Vlaamse Overheid : Sitemap ( 2006) + Minimale weguitrusting : Afwijking DORO (12/2006) + Gemeenten met de vijf voorwaarden +    * Alle elektronische formulieren+ Financiën: 26 formulieren(2006) + Bouwen en wonen:formulieren (2006) +   Nieuwe Gemeentewet + Gemeentedecreet + Provinciedecreet -naar beneden gaan - (2006)

+ Geo Vlaanderen -Grootschalig referentiebestand (10/2006) + Versoepeling:Stedenbouwkundige vergunning(11/2006)

+ Link naar de VREG-verhuisfolder  + Milieuvergunning (15/09/06) + Notariaat : Minuten en Rijksarchief +

SUCCESSIERECHTEN: Coördinatie en integratie circulaires ( 2006 ) + Planalogisch ATTEST vanaf 1/7/06

Ruilverkaveling + De VMSW is sinds 1 juli 2006 de rechtsopvolger van de VHM +  Geïntegreerd loket Recht van Voorkoop Leefmilieu,Natuur,Energie (LNE)   + Departementen per beleidsdomein (juli 2006).+ Natuurgebieden in kaart

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen: Thematisch overzicht (2006) + Overzicht op gemeente (2006)

Ruimtelijke planning + Vorm beslissingen inzake verkavelingaanvragen 

 

 

 

 

 

NOTARIAAT  +  IPR

 

FEDERATIE + VLN  + Witwassen van geld

Notarissen van Brussel + Nederlandstalige Raad

Honoraria : TARIEF EN 5% te verminderen

Notariaat : Minuten en Rijksarchief

De elektronische identiteitskaart

Reglement publiciteit  en communicatie (Juli 2006) 

Bemiddeling notarissen : verkoop onroerende goederen

Notariële wetgeving - Deontologie

Vastgoedmakelaars : Plichtenleer (2007)

Onrechtmatige Bedingen (2006)

Collectieve arbeidsovereenkomst notaris bedienden 6/12/05

Statut social stagiaire notariat 2005 ( FR )

Februari  2007 Sociale bedragen 2007

Vormingscentrum voor Mediatie IVORM 2006

Nr BTW zoeken (Naam +PC) en daarna "Free info" + Geldigverklaring BTW-nummer

Volgrecht oorspronkelijk kunstwerk (11/2006).

** Patrimoniumdocumentatie (verslag 2005 )

Afschaffing/dematerialisering effecten aan toonder

Notarimmo

Apostilles: pays : en fin de chapitre

Legalisatie + apostille: Procedure

Berekening kosten aankoop woning 

Berekening kosten van een hypotheek

Bereken de waarde van een woning

E-MAIL adressen notarissen

 

IPR

Régime légal matrimonial dans le monde

UE:Conflits de lois régime matrimonial(2006)

LINKS ==> BRONNEN IPR

CIRCULAIRE 24/09/2004

Tijdschrift + WETBOEK

Steunpunt International Privaatrecht

 

 

FEDERALE STAAT

 

Federaal Portaalsite + Senaat + KAMER

Ministerraad + Zoeken in de sites...

De federale ombudsman

Commissie persoonlijke levenssfeer

Fiscaal Memento ( IX - 2006 ) 

Bereken uw pension ( 2006) 

Zijn bedrijf starten

Sociale bedragen 2007

Alimentatievorderingen: 0800 / 12302 + WET +

Aanvraag tussenkomst DAVO: Handleiding

Administratieve Vereenvoudiging

Suggesties over administratieve rompslomp

B.S. 2006: Brochure over de nieuwe wapenwet

POLITIE: filekaart,wegeninfo,enz.

 

 

WETBOEKEN  +  RECHT ( in het algemeen )

 

  *  De wetgeving zoeken: CHRONO !

   .    BURGELIJK WETBOEK  + ADOPTIE 2005

Keuzebeding onder last : FISCALE BEHANDELING

B.S.2006:Formaliteiten huwelijk en wettelijke samenwoning

(Toekomstig) erfrecht langstlevende wettelijk samenwonende (juni2006)

Website : LES BAUX COMMERCIAUX (FR) +

WET: Regels betreffende de handelshuur

* * 2007: Registratie van het huurcontract

2007:Huurovereenkomsten hoofdverblijfplaaats huurder

Commentaar huurwet ( Juli 2006 )

Model plaatsbeschrijving bij intrekhuur

Plaatsbeschrijving aanvang huur

+  Plaatsbeschrijving einde huur

Website : PACHT (FR) + PACHTWET 

+Pachtprijzen  ( Vl.gewest) + Pachtprijzen ( FR)

+ Pacht en lokale besturen

   .  GERECHTERLIJK WETBOEK 

+ Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

   . STRAFWETBOEK    .  BTW - Geannoteerd wetboek ( 2006 ) -

   . WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Zie hieronder: Oprichting Vennootschappen

RECHT op de handelingen van de burgerlijke en HANDELSVENNOOTSCHAPEN

CODE Corporate Governance ( 2004 ) +  Code Buysse

+ SE è Click op EUROPA

   . WETBOEK VAN KOOPHANDEL

Wet handelspraktijken

Inpandgeving handelszaak

Faillissementswet  

Inkomstenbelastingen 2006

 

   .  WETBOEK INTERNATIONAL PRIVAATRECHT + zie " NOTARIAAT

Vrijwilligerswerk informatie

Successierechten: adm. & rechterlijke beslissingen

Art.83/3 + 83/4 succ.rechten

2007: Auteursrecht - VOLGRECHT

B.S.2005: Auteursrecht na Europese Richtlijn

STAATSBLAD + OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN + VZW

 

   . WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Formaliteiten oprichting Vennootschappen

B.S.2007 Kosten bekendmaking akten rechtspersonenen

Kruispunt van Ondernemingen ( KBO )

De ondernemingsloketten

Afschaffing/dematerialisering effecten aan toonder >>            DEMATERIALISERING : VOORSTEL VAN CLAUSULES

Inzage,afschrift & uittreksels KBO + toegang anders dans via internet  + De maatschap

CODE Corporate Governance NL + Code Buysse

RECHT op de handelingen van de burgerlijke en HANDELSVENNOOTSCHAPEN

Registers T.R.V. 1988-2004

VZW + Ondernemingen

WET VZW ( Fisconet)ç VZW

**  2006: VZW : Infobrochure voor verenigingen

2007: Formulieren 2007; Ondenemingen  EN Verenigingen 

2007: VZW + Pr.Sticht. Gebruik formulieren en Kostenç VZW

2007: Vennotschapen: Gebruik formulieren en kosten

Het in overeenstemming brengen van verenigingen en stichtingen ç VZW è http://www.asbl.be/nl/index.php

ASBL, AISBL & Fondations >>1/11/05 (FR) ç VZW

VZW, IVZW & Private Stichting:Formulier>>XI-05ç VZW

2007: Kosten bekendmaking akten rechtspersoon

B.S. Ondernemingen + VZW na 1/7/03 ç VZW

B.S. VZW tot 30/6/03 ç VZW

Activiteitencodes handels register

Nomenclatuur NACE

Répertoire actionnariat entreprises wallon (FR)

 

 

FISCALITEIT ( FEDERALE STAAT )

 

Overheidsdienst Financiën

Adressen belastingadministraties

Fiscale maatregelen enz. voor de bedrijven

Dienst RULING fiscale zaken

B.S.2007; Investeringsaftrek aanslagjaar

Belastingvermindering energiebesparende investeringen

FAQ Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

2006: Bankindentifcatiecodes + Banken Listing BVB + links  2007: Richtlijn 2006/112/EG   B T W

2007: De bouwheer en de BTW

6% BTW voor de renovatie van privé-woningen

 

B.S.2006:Beslag onder derden inkomstenbelastingen 

Wegwijzer doorheen de fiscale diensten ( ontvangers, enz.)

     2006: Repertorium RJ - Registratierecht

2006: Succ.: Levensverzekeringen Echtgenoten gehuwd gemeenschap

Instellingen.met.vrijstellingen.Registratie-hypotheekrecht

  *  2007:Successierechten: attest erfopvolging  

Successie: terugbetaling belastingen

2004:Private.privak-Vrijstelling.inbrengrecht.Schenkingsrecht (heffingsbasis)

Instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen

Toegang tot PRIJSCOURANT + Waarde Beleggingsfondsen

 

* -Infolijn FOD FINANCIËN  0257/257 57

2006: Notionele interesten : Praktijk

Dubbelbelastingverdrag: 25/05/05

2005: Nieuwe Dienst voorafgaande beslissingen 

2005: Onbeperkt uitstel invordering directe belastingen

Fiscale aftrek voor de enige eigen woning  è

Vragen en antwoorden

WIB 92 - aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004)

KB/WIB 92 - aanslagjaar 2006 (inkomsten 2005)

WIB Aanslag 2005 ( ink.2004)

 

VAKCURSUS : Rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2004

Personenbelasting aanslagjaar 2004

 

Call center België-Nederland/-Duitsland

Doelstelling,toepassing,werking Dubbelbelastingverdragen

B.S.2004:Regeling Nederland/België uitwisseling inlichtingen

BTW-wetboek + Nr BTW zoeken of Nr BTW Zoeken ( ? )

+ Geldigverklaring BTW-nummer 

2006:BTW FoutieveBestuurder=hoofdelijke aansprakelijkheid

Ondernemend Vlaanderen

Intelligente elektronische formulieren: FINANCIEN

2004:Vestiging van een recht van opstal - Heffingsregels

Gescheiden Ouders: Belastingen, enz.

2005:Collectieve schuldregeling: fiscale invordering

 

 

    

Financiën: 26 formulieren(2006)

             Zie ook hier over: FISCALITEIT ( Federale Staat )

 

DORO  ? è hieronder…

Wetboek REGISTRATIERECHTEN

Schenking van roerende goederen  - Gelijkstelling met een legaat Nieuw Fictief legaat (24/12/2004) è Arbitrage Hof : Beroep tot vernietiging +

Decreet 24/12/04: Hoofdstuk V Financiën: art.12: Successierechten + art.14: *** Registratierechten + Hoofdstuk VI: Leegstand, enz.

Akten vrijgesteld (159,8)-Schenking bouwgrond - 2006

Nieuwe tarief schenkingen roerende goederen

Schenking ROEREND goed : zie § 2

Interpretatie art 60bis Wetboek successierechten: Vrijstelling vererving familiale ondernemingen + vennootschappen

Abattement en meeneembaarheid - Schenking (bouwgronden en roerende goederen)

Overzicht van de nieuwe fiscale maatregelen

+ art.140, enz. è Registratierechten

21 DECEMBER 2006 :bl.2192+ 2212

1.Vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen :

2. Vrijstelling van successierechten of van recht van overgang bij overlijden, voor gronden in het Vlaams Ecologisch Netwerk è Belgische Staatsblad 18/01/2007

Electronische formulieren "Successierechten "

Vrijstelling succ.rechten Bossen + Gronden in het VEN è

Akten vrijgesteld (159,8)-Schenking bouwgrond 2006

Circulaire 4 : VEN + BOS 26.01.2006 + Circulaire 5 : VEN + BOS 26.01.2006

Legaat.aan.rechtspersonen-.Overdracht.van ondernemingen

Circulaire 2001 + Inbetalinggeving kunstwerken successierechten(2003)    + zie art.3/3 en 83/4 ( 2005)

Onroerende Voorheffing

Gemeentefinanciën aanvullende belasting personenbelasting + opcentiemen onroerende voorheffing

Grondgebied vatbaar voor ruilverkaveling (2006)

De VMSW is sinds 1 juli 2006 de rechtsopvolger van de VHM 

Geïntegreerd loket Recht van Voorkoop  +

Recht van Voorkoop(Kaart)

  

Voorkooprechten è  *  Loket Rechtvanvoorkoop +

Downloads VMSW

Voorkoop overstromingsgebieden:zie art.12( VII-2003) +

Rekenmodules... aankoop...hypotheeek..

 

VLAAMS GEWEST : DORO + MILIEU + VEN + VARIA…

RUIMTELIJKE ORDENING. 

Bouwen en wonen : formulieren (2006)                                  

**  Versoepeling:Stedenbouwkundige vergunning(11/2006)

Gemeenten met de vijf voorwaarden

DORO 1999 + 1996 ( Maart 2006) +

Minimale weguitrusting : Afwijking DORO (12/2006)

+ ToepassingArt.145§2 ( Juni 2004)

 ** NIEUW: Ruimtelijke Ordening >>

Aanvraag Planalogisch ATTEST vanaf 1/7/06  + Aanvraag Stedenbouwkundige inlichtingen + Stedenbouwkundig attest  + Stedenbouwkundige vergunning waarvoor eenvoudige dossiersamenstelling volstaat + Stedenbouwkundige vergunning voor werken met uitgebreide dossiersamenstelling (recto-verso af te drukken op 1 blad) +

Stedenbouwkundige en inlichtingen: 1) gemeenten die voldoen aan de " 5 voorwaarden" +  2) andere gemeenten

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen            Thematisch overzicht (2006) + Overzicht op gemeente (2006)

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ( tot 2007 ? )

** De energieprestatieregelgeving

+ Energieprestatieregelgeving 1/06/2006

+ Energiesprestatieregelgeving:alle downloads

 

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid (21/12/2005)

 

Atlas woonuitbreidingsgebieden

Diensten Geo-vlaanderen

 

Ruimtelijke planning + Toelichting ruimtelijke planning

Uitvoering besluiten Ruimtelijke ordening

Dossiersamenstelling aanvraag stedenbouwkundige vergunning(2006)

Vorm beslissingen inzake verkavelingaanvragen(2005)

Stedenbouw openluchtrecreatie verblijven  CHRONO

Wanneer vervallen stedenbouwkundige vergunningen?

Wanneer vervallen verkavelingen NIET?

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Strand & Dijk (Print 5/11/06)

 

GIS >> Algemene en bijzondere plannen van aanleg

GIS >> Bodemgebruikskaart + Gewestplan

GIS >>Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

 

BODEMSANERING è  OVAM

*** Nieuwe decreet  7/2007 ???

Bodemattesten en overdrachten

Contactgegevens Bodem +  Bodemattest on line  +   Grondbank Overdracht percelen met (vroeger) tankstation Stopzetting

MILIEU 

Leefmilieu,Natuur,Energie (LNE)   

Categorieën projecten ==>milieueffectrapportage ( 2004…)

Milieuvergunning (15/09/06)  è6.500 bedrijven niet langer vergunningsplichtig

MILIEU Informatiesysteem (Emis) 

LANDINRICHTING.NATUUR.BESCHERMINGSMAATREGELEN 

 

** Geo Vlaanderen Loketten

Grootschalig referentiebestand (10/2006)

Ruilverkaveling Statistieken (APS)

GEN of GENO : Koopplicht Vlaamse Gewest(2003)

Landinrichtingsplan(2004)

Natuurgebieden in kaart

Onroerenderfgoed   vervangt de vorige site

www.monument.vlaanderen.be

of www.landschap.vlaanderen.be

Criteria duurzaam bosbeheer(2003)

 

HUISVESTING - WOONCODE 

Vlaamse Wooncode +  **  Overzicht alle premies  

Steunmaatregelen bouwen en wonen

Heffing bestrijding leegstand/verkrotting gebouwen CHRONO

Verbeteringspremie voor woningen CHRONO

Thermische Isolatie en ventilatie ( 1/01/06) + ...idem...

 

 

VARIA

Link naar de VREG-verhuisfolder 

Steun voor ondernemers ( mei 2006 )

Wetgeving inzake SUBSIDIE(2006)  +  ADOPTIE 2005 

Nieuwe Gemeentewet + Gemeentedecreet

Provinciedecreet  (2006)

Onze buurtwegen juridisch bekeken

Beschikking onroerend patrimonium lokale besturen

 

OCMW - Organieke Wet- gecoördineerd + OCMW

 

Begraafplaatsen en lijkbezorging

Decreet op erediensten (gewijzigd)

Besluit eredienstbesturen

Kerkfabrieken + Eredienst: gemeentelijk niveau (BS 2005)

Eredienst: provinciaal niveau  (BS 2005)

Wateringen

VVSG + Zie ook  : Chapitre 10  N-B:  NL

Opzoeking gecoördineerde wetgeving  + * *  CHRONO * *  

 

 

ZOEKEN + INDEXATIE

 

Juriport

Google Downloads + GOOGLE

Alles over Google ( FR )

Belgische Ambassades

Buitenlandse Ambassades in Brussel

Indexcijfers consumptieprijzen

Huurindexering hoofdverblijfplaats (automatisch)

Index ABEX + Evolutie ==>2004: ABEX

 

De gemeente en de handelsvestigingen

Erkende aannemers

Registratiecategorieën + Klasse aannemer + Geregistreerde aannemers. ? tel. : 0257 257 57.

STRATENGIDS

DE POST + Postzegels via Internet + Postcodes België

Opzoeken postnummers/gemeenten è France, Belgique, Suisse et Luxembourg.

* Elektronische aangetekende zending

Financiële Instellingen van WO II tot ..   OF VIA è

Referentiedatabank rechtspersonen

 

 

 

VERTALEN + VARIA

 

 

Juridisch woordenboek Belgisch recht

EEN woord vertalen ? Uitstekend...

 

Uw persoonlijke verhuis assistant

Elektriciteit +Aardgas bij verhuizing regelen

Commissie Regulering Elektriciteit en Gas : CREG

Id Vlaams Gewest: VREG

Id Brussels H.G.:Ibgebim + Gas en elektriciteit in Brussel

Leveranciers voor drinkwater

Informazout Wetgeving

Test-aankoop + Confederatie Bouw

Algemeen Eigenaars Syndicaat

 

Ombudsman VOOR DE PENSIOENEN

BELGOPOCKET: Bondige antwoorden op vele vragen

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 

 PORTAALSITE

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Electronische Identiteitskaart

WETBOEK REGISTRATIERECHTEN

VAKCURSUS Administratie: Brusselse wetgeving

Schenkingsrechten

Federale.wetgeving.:3  gewesten)

Kaart verhoogde vrijstelling ( abattement ) voor  registratierechten

Schenking.Vermindering >buitenlandse.Rechtspersonen

 ** Verkooprecht : abattement : Wijzigingen 2006

2003:Circulaire.verkooprechten-schenkingrechten

2004: Circulaire art.59,1 reg. + art.140 succ.

Rechtenvermindering - Legaten aan de Duitstalige gemeenschap en aan buitenlandse rechtspersonen

 

WETBOEK.Successierechten + PRIJSCOURANT

Registratierechten en successierechten

18.elektronische.formulieren." Successierechten"

B.S.2003 Kunstwerken en successierechten

Circulaire 2001

Rechtenvermindering - Legaten aan de Duitstalige gemeenschap en aan buitenlandse rechtspersonen

 

WETBOEK ruimtelijke ordening

Maatschappij verwerving van vastgoed CHRONO

B.S.2004:Aanvraag stedenbouwkundig attest

Samenstelling aanvragen verkavelingvergunning

Verkavelingvergunning

VOORKOOPRECHT  + BESLUIT CHRONO

 Perimeter van Voorkoop (FR) 

Werken stedenbouwkundige vergunning vrijgesteld

B.S.2004:Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening ( BWRO )

Gewestelik Bestemminsplan ( GBP)

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GEWOP)

B.S. 2006: GSV:Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening = Ontwerp gewestelijke stedenbouwkundige verordening :PDF

Dienst huisvesting van het BROH

2003:Brusselse huisvestingcode en de gemeenten + tekst è B.S.2003: Huisvestingcode + è

B.S.2006:Wijzigingen >> Huisvestingscode

B.S.2004:UitvoeringHuisvestingscode

B.S.2004:Aanvulling Huisvestingscode

Brussel:.Huisvesting+ Water,gas,electriciteit

Gewestelijke.Stedenbouwkundige Verordening ( GSV)

Databank : Beschermd Monumenten

Bouwvergunning                        

Premie renovatie en gevelverfraaiing

Bodemsanering

Vereniging.Stad.en.Gemeenten           Opcentiemen Onroerende Voorheffing

B.S.2004:Toegang==>Milieu-Informatie
B.S.20904:Kerkfabrieken

Wetgeving (Gewest)

 

 

WAALS GEWEST

 

 

NL: Ontdek Wallonië

 

NL: Regionale investeringsmaatschappij

 

Site PORTAIL + SITES +

Provinces: compétences, etc

Communes: compétence, etc

 

Dons, legs, Locations, Funérailles et sépultures

 

NL: WETBOEK REGISTRATIERECHTEN

**  Réforme dr. donation et succession.

NL: Successie:art.60 + Registratie:art.131,enz.

NL: Registratierechten: art.159,8

NL: VAKCURSUS  Federale wetgeving (toepassing: de 3 gewesten)+ NL:Waalse wetgeving

 

NL: Wetboek.SUCCESSIERECHTEN 

PRIJSCOURANT

**  Réforme dr. donation et succession

NL: Successie:art.60 + Registratie:art.131,enz.

Vermindering.Successierecht

NL:Wijzigingen art.48,522 en 54 toevoeging art. 523

NL:18 Elektronische.formulieren:Successierechten

NL:Inbetalinggeving kunstwerken succ.rechten

 

WEBSITE  FR CWATUP 2005 + DGATLP  

** CWATUP: dernière coordination disponible

Bouwvergunning

 

Fiche par commune: affectation du sol(2006)

Permis de location 2006  + Brochure

2006: Assainissement des sols + Environnement

DISS: Intégration sociale

Plans de SECTEUR + Projets ( + Cartes ) amenant révision des plans de secteur

FR:2006 :Wetgeving inzake SUBSIDIE

FR:2006: Premies rationeel energiegebruik

Opzoeking gecoördineerde Wetgeving FR + Gewest

è TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL   + >>> "REGION WALLONNE "

Deutschsprachtige Gemeinschaft

 

+ B.S.2005 :NL: Kerkfabrieken Hoofdstuk III -1.

 

 

BUITENLANDS RECHT

 

Toegang tot het recht landen  van de EU

Régime légal matrimonial dans le monde

 

NEDERLAND Op zoek naar een notaris + KNB + Kadaster + Etfrecht + Nederland

WETBOEK ON LINE

Daarna >>>  Burgelijk Wetboek ( Nederland )

Huistekoop  + Alternatief voor de makkelaar/

FRANKRIJK Droit français + Frankrijk

**2007:Réforme droit successoral + donation

Kosten onroerende aankoop

Droit et démarches via mots-clés

Tous les liens juridiques

Annuaire des notaires

MEER ?èTOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL 

LUXEMBURG

Wetgeving + Notarissen FR  + Luxemburg

DUITSLAND + Duitsland
Le droit allemand ( en français )

Le notariat allemand    

MAROC Code de la famille

Exposé sur le Code de la famille

ITALIE Droit italien de la famille

SPANJE Spanje

TURKIJE  Turks Burgerlijk Wetboek (1/3/2006)

ZWISTERLAND Zwitserland

Id + andere landen :Click op Chapitre 14 :

 

EUROPA  Websites EU ( mei 2006)

 

Gratis nummer 00800 6 7 8 9 10 11 van overal in de EU.

= Rechtstreekse verbinding met de EU

 

Informatie voor de BURGERS in de EU

Informatie voor het BEDRIJFSLEVEN in de EU

 

PORTAALSITE +  Ombudsman

Toegang tot het recht landen  van de EU

B.S.2005: Europese executoriale titel niet-betwiste schuldvorderingen

HOF VAN JUSTICIE è Click op "ZAKEN"

EUROPA Belangrijke Juri. Mededeling

2006: Nieuwe Verdrag LUGANO

Communautaire bepalingen sociale zekerheid

 

 

 

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER + BALIES

 

 

Arbitragehof: Rechtspraak 2007+ Arbitragehof

Hof Van Cassatie:Rechtspraak  + Hof van Cassatie

Raad van State

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

Centres d'arbitrage à l'Étranger (FR)

Andere sites click Chapitre 4 :

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­BALIES Orde van Vlaamse Balies

Gerechtsadressen

Ordre.avocats.francophones.germanophones

BEROEPSORGANISATIES

 

 + Links voor vrije beroepen

Wetgeving beoefenaars Geneeskundepraktijk

Vennootschap.geneesheren;art.18,47,72,161-164,173  

Handelsvennootschap.en.artsenvennootschap

Geneesheren : Associaties  + Geneesheren : Vennootschappen

B.S.2006: Architect rechtspersoon

Apothekers è

Overdracht.vestigingsrechtStopzettingsmeerwaarde

Coördinatoren.veiligheid

B.S.2006:Tijdelijke/mobiele bouwplaatsen (art.5&6)

B.S.2005:Tijdelijke/Mobiele bouwplaatsen

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Plichtleer Vastgoedmakelaars

Landmeters-experten

Gerechtsdeurwaarders

Instituut der Bedrijfsrevisoren

Instituut.Accountants.en.Belastingsconsulenten

Kamer Deskundigen Kunstwerken

KMO Formulieren, enz.

 

 

BANKEN

 

Banken – Listing BVB + links

+ 2006: Bankindentifcatiecodes

CBFA  + Belgische Vereniging van Banken

FORTIS + KBC+ CBC + ING + DEXIA + ARGENTA + KEYTRADE

 

Aansprakelijkheid.elektronische.overmaking geldmiddelen (FR)

Aanklacht hypo.Vennootschapen

Opzoeken  gegevens van banken

Bemiddeling Banken Krediet Beleggingen

Onvrijwillige buitenbezitstelling

164 Wisselkoersen + Find ATM locations

 

I.De financiële instellingen +- 1940 tot op +- 1999
II. De financiële instellingen +-1999 en hunverlopers tijdens:WOII.Hoofdstuk2

 

 

 

KAMERS VAN KOOPHANDEL + POM

 

Kamers van Koophandel

VLAO:Vlaams agentschap ondernemen

Van GOM naar VLAO en POM = GOM

Bedrijventerreinen in kaart

Antwerpen  + Limburg

POM Oost-Vlaanderen  + Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen + Waalse Gewest (FR)

 

 

REFERENTIE DATABANK

 

 

Répertoire Notarial : Commentaar + Modellen

Revue du notariat belge

2004: Sterfte- en kapitalisatietafels

Belgïe + Frankrijk ( annuaire FR )

R.N.B. Zoekmachine

Banque de données "Notaires " Stadim (FR)

MINECO + Zijn bedrijf starten

 

 

NIS: STATISTIEK

 

 

Nationaal Instituut voor de Statistiek

 

Informatie over alle landen ter wereld

 

 

COMMUNICATIE : Telefoongidsen

 

Telefoon:zoek op naam of op nummer

Telefoongids wereldwijd

INFOBEL 

SMS via PROXIMUS

Tariefvergelijkingen

 

 

INFORMATICA

 

Startpunt voor informatisering (ICT)

KMO Informatisering (ICT)(2006)

è Virus + Spyware

HOAX of virus ?

Achtergrondbeeld met klok

WinZip® - Download Evaluation Page

 

CADMAP Digitalisering kadastraal percelenplan

 

VERKEER + TOERISME

2007:Rijbewijs + Rijbewijs :BIVV

 

De Lijn + TEC + MIVB Dienstregelingen

Brussels Airport

Michelin: Reisbeschrijving,Kaart,hotel,enz.

Bison Futé Frankrijk(FR) + Erfdeel in kaart(FR)

Spoorwegen: onmiddellijke dienstregeling:
1:
http://www.google.be/

2. Zoek: Voorbeelden: Brugge-Oostende , of : Kortrijk-Parijs : click, en click = Eerst mogelijke vertrektijd !

NMBS

Vervoerbewijzen on-line kopen

Reizen in Europa : on line kopen

 

 INTELLECTUELE EIGENDOM

ex Merken en octrooien

 

Op 1 september 2006 trad het è Nieuwe Benelux-Verdag " intellectuele eigendom "   in werking.

* *  Benelux bureau intellectuele eigendom                                     

Beneleux- Gerechtshof

Opzoeking Belgische octrooien

Epoline: Europees Octrooibureau (FR)

 

 

 

BEZOEKERS:   20.150 : 1/6/2003 è 31/12/2004   +   13.150 è 2005   +   10.700 è 2006  =  44.000