1.9*วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์


Wat Pa Buddharangsee, Leumeah / วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์

แรก เริ่มเดิมทีของการจัดตั้งวัด สืบเนื่องมาจาก พุทธสมาคมในนิวเซาท์เวลล์ (Buddhist Society of NSW) เมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว คนในสมัยนั้น ยังนับถือพุทธศาสนากันน้อยมาก มีการเชิญพระจากประเทศพม่า และศรีลังกามาประจำเป็นระยะๆ แต่ยังไม่มีสำนักสงฆ์ เป็นการถาวร ต่อมาเมื่อมีความนิยมมากขึ้น พุทธสมาคม จึงมีหนังสือมาทางมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้นิมนต์พระให้มาเผยแพร่ศาสนา ที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2516 จึงได้ส่งพระปริยัติกวี จากวัดราชบพิธ (อัมพร อมฺพโร) และพระขันติปาโล ชาวอังกฤษ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาประจำที่ซิดนีย์ ตามคำเชิญของ มร. ไนท์ ประธานพุทธสมาคมแห่งนิวเซาท์เวลส์ ในเบื้องต้น ก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่ชั่วคราว หลังจากจำพรรษาอยู่ที่นครซิดนีย์ 1 ปีผ่านไป พระปริยัติกวี จึงขอลากลับเมืองไทย หลังจากนั้น ทางมหามกุฎราชวิทยาลัย จึงได้ส่งพระอาจารย์บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต วัดบ้านใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมท่านเจ้าคุณพระราชสีลาภรณ์ (พระมหาสมัย สุขสมิทฺโธ วัดปทุมวนาราม) ซึ่งในขณะนั้นอายุ 31 ปี หลังจากผ่านไปได้ไม่ถึง 3 เดือน ทางมหามกุฎฯ ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้มีีจิตศรัทธา คือ คุณหญิงละมุน มีนะนันท์ ถวายเงินเพื่อซื้อที่ดิน ให้กับวัดในออสเตรเลีย และรวมเงิน ผู้บริจาครายย่อยอื่นๆอีก รวมเป็นเงินประมาณ 65,000 เหรียญ ในที่สุดจึงได้บ้านที่ ถ.สแตนมอร์ ถึงสามหลัง ในปี 2517 วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ จึงเป็นวัดไทยวัดแรกประเทศออสเตรเลีย ในความอุปถัมภ์ของ มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดพระพุทธศาสนา เถรวาทแห่งแรกในทวีปออสเตรเลีย เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีสมเด็จพระญาณสังวร เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานนามวัด องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามให้ว่า “ วัดพุทธรังษี “ และได้ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอสาธิราช เสด็จมาทรงเปิดวัดใหม่แห่งนี้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ต่อมาในภายหลัง เนื่องจากไม่สามารถขออนุญาติ สร้างศาลาในบริเวณวัดพุทธรังษี สแตนมอร์ จากทางเทศบาลได้ จึงจำเป็นต้องแบ่งที่ดินของวัด เพื่อมาซื้อที่ดินใหม่คือ วัดป่าลูเมียร์ในปัจจุบัน ประมาณ 12 ไร่ ในปี พ.ศ. 2527 และเปิดวางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ. 2530

ในปี พ.ศ.2538 วัดพุุทธรังษี แอนนันเดล ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นวัดแห่งที่สาม เพื่อให้ความสะดวกต่อชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองจำนวนมาก ได้มีโอกาสใกล้ชิดพุทธศาสนามากขึ้น เพราะห่างจากตัวเมืองซิดนีย์ เพียงแค่ประมาณ 20 นาทีเท่านั้น

Lot 112 39 Junction Road, Leumeah, NSW 2560 From  http://www.oknation.net/blog/mylifeandwork/2009/06/03/entry-1  TV
 
 
 
ต้นไม้เยอะดี ร่มรื่น สมเป็นรมณียสถานจริง ๆ
 
 
ท่านเจ้าคุณพระราชสีลาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี

 
 
เจดีย์..ออกแบบโดย อ.วนิดา พึ่งสุนทร
 
 
บรรยากาศทั่วไปอันร่มรื่น มีไม้สนแต่งเป็นกลีบบัวสวยงามดี