Tăng trưởng kinh tế


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

(JEG)

 Thông tin tăng trưởng kinh tế

  VN có tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2009Tăng trưởng 6,23% năm 2008Tăng trưởng KT VN 2009IMF dự báo TTKT VN 2009 |  

Tiếng Việt

 English