Nobel Kinh tế


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Để xem thân thế và sự nghiệp của các nhân vật xuất chúng nhất trong lĩnh vực kinh tế và để dự đoán giải Nobel năm sau. 

Thông tin tổng quát

Về các giải Nobel Kinh tế

  • Giải Nobel Kinh tế 2008 : GS Paul Krugman (Princeton).
  • Dự đoán Nobel Kinh tế 2009 theo nhận định cá nhân : GS Robert Barro do đã xây dựng các lý thuyết Kinh tế học vĩ mô và Tăng trưởng kinh tế hiện đại (ngày 16-10-2008).
  • Dự đoán trên đã sai và giải Nobel Kinh tế 2009 đã trao cho hai giáo sư Elinor Ostrom (Indiana University - Mỹ) và Oliver O. Williamson (UC Berkeley - Mỹ).