Nhân lực


Trang chủ | Bản thân | Sách mới | Bài giảng | Bài tập | Thông báo | Điểm thi | Thông báo

Thông tin nhân lực - lao động

  Bí mật Polichinelle : Mở đại học lót tay 2 tỷGD ngượcLĐ chảy ngược từ phố về quê |

 English

Abouwd, JM, "A Formal Test of Assortative Matching in the Labour Market," NBER 15546.

Aghion, P, "Can Policy Interect with Culture : Minimum Wage and the Quality of Labor Relations," NBER WP 14327.

Agrawal, A, 2008, "Brain Drain or Brain Bank? The Impact of Skilled Emigration on Poor-Country Innovation," NBER WP 14592.

Azzarri, C, 2009, "Modelling Migration Dynamics in Albania : A Hazard Function Approach," WB Policy Research Working Paper 4945.

Bloom, DE et al., 2007, "Theory of Retirement," NBER WP.

Cardoso, AR, 2008, "The Timing of Labor Demand," NBER WP 14566. 

Jones, BF, 2008, "The Knowledge Trap : Human Capital and Development Reconsidered," NBER WP.

Lee, D, 2008, "Optimum Minimum Wage Policy in Competitive Labor Markets," NBER WP 14320.

Mammendier, U et al., 2008, "Superstar CEOs," NBER WP.

Pedraza, P, 2008, "Labour Market Matching Efficiency in the Czech Republic Transition," WDI WP 920. 

Toàn văn : Phát triển nguồn nhân lực (NL) | Chất lượng nguồn NL |  Nghị quyết về tri thức | Đề cao trí thức | Diễn đàn cho trí thức | Trí thức : nên làm | Trí thức : cần tôn trọng | Đất và trời | Mất nhân tài | Chuỗi sáng tạo | Môi trường cho trí thức | Vì sao rời cơ quan nhà nước | Tinh giản biên chế là điều kiện thu hút người tài |

Trang liên quan : Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực | Tổ chức lao động quốc tế ILO | ILO Việt Nam | Tạp chí Lao động quốc tế (International Labour Review) | Viện Kinh tế TP HCM : Nguồn Nhân lực | Human Resource Management |

Bài tham khảo :

Tiếng Việt

Anh, L, 2009, "Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng," Tuổi Trẻ 14-8-2009.

Cơ, HX, "Tại sao chúng ta mất người tài?" Lãnh đạo 2-8-2008.

Cử, NĐ, 2008, "Dân số Việt Nam : Những đặc điểm nổi bật," Tạp chí Cộng sản 157.

Điệp, V, 2008, "Cuộc di dân khổng lồ ở nam xứ Thanh," VNN 3-9-08.

Điệp, V, 2008, "Cuộc di dân khổng lồ," VNN 5-9-08.

Điệp, LTH, 2009, "Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài để hình thành nền kinh tế tri thức của một số quốc gia Châu Á và gợi ý cho Việt Nam," Tạp chí Khoa học ĐHQG HN 25.

Hiên, TN, 2009, "Những biến đổi quan trọng trong giai đoạn 2011-2020 và vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam," Tạp chí Cộng sản 189.

Hùng, D D, "Nghịch lý của việc kêu thiếu nhân tài," Lãnh đạo 6-8-2008.

Hướng, NB, 2007, "Di dân từ nông thôn vào đô thị - Hiện trạng và thách thức cho sự phát triển đô thị," Tạp chí Cộng sản 134.

Lam, Q, "Lao động qua đào tạo được sử dụng không hiệu quả," VNN 6-8-2008.

Mai, V, 2009, "Suy nghĩ về định hướng phát triển giáo dục đại học Việt Nam đầu thế kỷ XXI," Tạp chí Cộng sản 192.

Nhất, PC, 2008, "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế," Tạp chí Cộng sản 7.

SGTT, 2009, "Đầu tư giáo dục là cạnh tranh cấp quốc gia."

Sơn, DV, "Sử dụng người tài : Chưa công tâm," VNN 12-8-08.

Tiến, ĐH, 2009, "Bàn về thu hút nhân tài," Tạp chí Hoạt động khoa học 5-2009.