Luật và Kinh tế


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Điểm thi | Bài giảng | Bài tập

 

Trang liên quan :

Bài tham khảo :

Fama, EF và M.C. Jensen, 1983, "Separation of Ownership and Control," Journal of Law and Economics 26.

Torre, A, 2009, "Regulatory Reform : Integratin Paradigms," World Bank Policy Research Working Paper 4842.