Lý thuyết trò chơi


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Hiện trên thị trường có quyển sách rất hay về Lý thuyết trò chơi có tên Chiến lược xung đột (bằng tiếng Việt) của Thomas C. Schelling (Nobel Kinh tế 2005).

Tiếng Việt

Tuấn, ĐTA, 2008, "Chuyện thu phí ATM nhìn từ lý thuyết trò chơi," VNN.

Hà, P, 2009, "Lãi suất tăng bất chấp thỏa thuận ổn định," VNN 23-9-09.

Linh, K, 2009, "U23 Việt Nam và nỗi lo đụng hàng dỏm," Tiền Phong 7-11-09. Mới đọc qua tiêu đề những tưởng bài viết này được đặt nhầm chỗ, nhưng đó lại là lĩnh vực thuộc Lý thuyết trò chơi.  

English

Aumann, R, 1959, "Acceptable Points in General Cooperative n- Person Game."

Aumann, R, 1962, "The Game of Politics," World Politics 14.

Barberis, NC, 2009, "A Model of Casino Gabling," NBER WP 14947.

Dammer, E, 1998, "On the State of the Art in Game Theory : An Interview with Robert Aumann," Games and Economic Behavior 24.

Lê Khương Ninh (ST), "Weakest Link."