Sách Lý thuyết sáp nhập và thôn tính


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập

Nội dung

  • Chương 1 : Động lực của sáp nhập.
  • Chương 2 : Lý thuyết và thực tiễn sáp nhập và thôn tính.
  • Chương 3 : Cơ hội tăng trưởng.
  • Chương 4 : Tái cấu trúc.
  • Chương 5 : Phát hành cổ phiếu.
  • Chương 6 : Chống thôn tính.