Sách Lý thuyết đầu tư


Trang chủ | Sách mớiBản thân | Bài giảng | Bài tập

Lời giới thiệu

Nội dung :

Chương 1. Các vấn đề chung

Chương 2. Lý thuyết đầu tư truyền thống.

Chương 3. Lý thuyết về quyền chọn và quyền chọn thực.

Chương 4. Lý thuyết đầu tư hiện đại.

LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ

Ứng dụng của Quyền chọn thực

Lê Khương Ninh 

  • Lý thuyết đầu tư cổ điển vận dụng tiêu chí NPV (giá trị hiện tại ròng) vào phân tích, đánh giá các dự án đầu tư. Tuy nhiên, lý thuyết này có nhiều khiếm khuyết, mà cơ bản nhất là không bao trùm được tính linh động của các dự án đầu tư.
  • Quyển sách này vận dụng lý thuyết hiện đại về Quyền chọn thực (Real options) vào việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, khắc phục được các nhược điểm của lý thuyết đầu tư cổ điển.
  • Nội dung tóm tắt.