KINH TẾ VĨ MÔ 2

1. Phân tích nguyên nhân của lạm phát ở nước ta trong giai đoạn 2007-08?

2. Bạn sẽ khuyên lãnh đạo của một quốc gia ở Châu Phi có nền kinh tế mở với quy mô nhỏ áp dụng chế độ tỷ giá cố định hay thả nổi. Liệu bạn sẽ có lời khuyên sẽ khác không nếu quốc gia này ở Châu Âu? Giải thích tại sao?

3. Liệu nền kinh tế thế giới có tốt hơn không nếu chỉ có duy nhất một loại tiền?

4. Nếu các nhà lập chánh sách thực hiện chánh sách tài chánh (tài khóa) và chánh sách tiền tệ theo nguyên tắc thì họ có nên được cho phép thay đổi nguyên tắc hay không? Trong tình huống nào?

5. Giả sử chánh sách tiền tệ và chánh sách tài chánh (tài khóa) được thực hiện theo nguyên tắc nhưng các nhà lập chánh sách lại được cho phép thay đổi nguyên tắc. Hãy phân tích tranh luận về việc chánh sách nên được thực hiện theo nguyên tắc hay theo sắc lệnh (chú ý đến sự nhất quán của chánh sách theo thời gian)?

6. Bạn suy nghĩ gì về tính độc lập của ngân hàng trung ương đối với hệ thống chính trị của một quốc gia?

7. Giáo trình Kinh tế học vi mô nhất mạnh cân bằng cung cầu nhưng lý thuyết về giá cứng nhắc trong kinh tế học vĩ mô lại không quan tâm điều này. Quan sát này có quan hệ thế nào đối với tranh luận về lý thuyết chu kỳ kinh tế thực (real-business-cycle theory)?