Kinh tế thể thao


Trang chủ | Bản thân | Điểm thi | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Hoạt động thể thao mang lại lợi nhuận rất cao cho các tổ chức, kể cả các tổ chức tư nhân. Nguyên lý nào quyết định điều này ? Tìm câu trả lời cho câu hỏi đó là mục tiêu của trang này.

Thông tin kinh tế thể thao

 

Trang liên quan : SportPro |    

Bài tham khảo

Sterken, E, 2003, "From the Cradle to the Grave : How Fast Can We Run ?" Journal of Sports Sciences 21, pp. 479-491.

Sterken, E, 2004, "A Stochastic Frontier Approach to Running," RuG.