Kinh tế quốc tế


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Cách viết LVTN | Thông báo

Thông tin kinh tế thế giới

  IMF : Năm 2009 kinh tế TG tăng trưởng âmThời đại bá quyền kinh tế của Trung Quốc | 30 năm cải cách của Trung Quốc : Bài học cho VN10 sự kiện KT thế giới tiêu biểu 20085 ngày để kết thúc NH huyền thoại nhất nước Mỹ |

Tiếng Việt

 Đoàn, LC, 2006, "Sự thần kỳ Đông Á và quy luật mới của sự phát triển trong thời hiện đại," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 343.

 

Trang liên quan : Peterson institute on international economics | Insitute for international economics studies IIES | Vienna insitute for international economics studies WIIW | Hamburg institute for international economics studies |

Bài tham khảo :

English

Caballero, R, 2010, "The "Other" Imbalance and the Financial Crisis," NBER WP 15636.

Guiso, L., 2009, "Cultural Bias in Economic Exchange ?" Quarterly Journal of Economics 124(3).

Helpman, E, 2008, "Estimating Trade Flows : Trading Parthers and Trading Volumes," Quarterly Journal of Economics CXXIII(2), May.

Stiglitz, JE, 2004, "Globalization and Growth in Emerging Markets," Journal of Economic Modeling 26.

Stiglitz, JE, 2003, "Globalization and the Economic Role of the State in the New Millennium," Industrial and Corporate Change 12(1).

Tongzon, JL, 2005, "The challenge of economic integration for the transitional economies of Southeast Asia," ASEAN Economic Bulletin 22(3).

Tow, W, 2008, "Asia's competitive "Strategic Geometries" : The Australian perspective," Contemporary Southeast Asia 30(1).