Tỷ giá


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi | Thông báo

(money.howstuffworks.com)

 THÔNG TIN TỶ GIÁ (TG)

   VN cần từng bước giảm giá VNDTỷ giá đang là rào cản đối với XKChánh sách tỷ giá : Niềm tinNới lỏng tiếp tỷ giá ?Biến động tỷ giá 2009Nông sản VN bất lợi vì tỷ giáTại sao phải nới rộng biên độ TG vào lúc nàyNới rộng biên độ tỷ giá lần 4 trong nămBiên độ tỷ giá lên 3%Vì sao tỷ giá VND/USD biến động mạnhTỷ giá ổn định do nguồn cung dồi dào |

Toàn văn : Exchange Rate Transmission : India | Exchange Rate Fluctuations | Exchange Rate Volatility | Exchange Rate - Based Stabilization | Real Exchange Rate | Real Exchange Rate Volatility | Exchange rate regime | Exchange rate pass-through | Parity & Exchange Rate | Balassa-Samuelson effects | Exchange rate regimes | Mundell-Fleming lecture | Uncovered interest parity | Monetary policy, exchange rate | Trade liberalization, exchange rate | Exchange rate policy : Africa | Moving to a flexible exchange rate |

Trang liên quan : Tính tỷ giá | Biến động tỷ giá theo thời gian |

Bài tham khảo :  

 Tiếng Việt

Egnlish

Bacchetta, B, 2009, "On the Unstable Relationship between Exchange Rates and Macroeconomic Fundamentals," NBER WP 15008.

Daly, SM, 2009, "Determinants of Exchange Rate Practices in the MENA Countries : Some Further Empirical Results," WDI WP 952.

Rarajas, A, 2008, "Fear of Declaring : Do Markets Care about WhatCountries Say about Their Exchange Rate Policies?" IMF Staff Papers 55(3).

Broz, JL, 2008, "Exchange Rate Policy Attitudes : Direct Evidence from Survey Data," IMF Staff Papers 55(3).

Carvalho, ID, 2008, "The Micro-Empirical Foundation for the Political Economy of Exchange Rate Populism," IMF Staff Papers 55(3).

Chen, J, 2008, "Yuan Real Exchange Rate Undervaluation, 1997-2006. How Much ? How often. Not Much, Not often," WDI WP 934.

Daly, SM, 2007, "The Choice of ER Regimes in the MENA Countries : a Probit Analysis," WDI WP 899.

Egert, B, 2005, "Equilibrium Exchange Rates in Transition Economies : Taking Stock of the Issues," WDI WP 793.

Engel, C, 2009, "Currency Misalignments and Optimal Monetary Policy : A Reexamination," NBER WP 14829.

Freund, C, 2008, "Export Surges : The Power of a Competitive Currency," WB Policy Research WP 4750.

Kemme, DM, 2005, "Real Exchange Rate Misalignement: Preclude to Crisis," WDI WP 797.

Reinhart, CM, 2004, "The Modern History of Exchange Rate Arrangements : A Reinterpretation," Quarterly Journal of Economics CXIX (1). Khi cần nội dung của bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Rogoff, KS, 2008, "The Continuing Puzzle of Short Horizon ER Forecasting," NBER WP.