Climate change


Trang chủ | Bản thân | Điểm thi | Thông báo | Bài giảng | Bài tập | Thông báo 

Khí hậu đang xấu dần đi do chịu ảnh hưởng xấu bởi các hoạt động của con người. Điều này sẽ có tác động như thế nào đến tương lai của nhân loại. Mục tiêu của trang này là giúp hiểu rõ vấn đề trên.

 Thông tin

  TP HCM đau đầu với ngập lụt đô thị |  

 

Tiếng Việt

Lâm, TT, 2009, "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế : Dự báo và giải pháp," Tạp chí Cộng sản 179.

English

Ahmed, SA, 2009, "Cilmate Volatilty and Poverty Vulnerability in Tanzania," Policy Research Working Paper 5117.

Dell, S, 2008, "Climate Change and Economic Growth : Evidence from the Last Half Century," NBER WP 14132.

Foa, R, 2009, "Social and Governance Dimensions of Climate Change : Implications for Policy," WB Policy Research Working Paper 4939.

Mattoo, A, 2009, "Reconciling Climate Change and Trade Policy," Policy Research Working Paper 5123.

Meadowcroft, J, 2009, "Climate Change Governance," WB Policy Research Working Paper 4941.

Metcafl, GE, 2009, "Cost Containment in Climate Change Policy : Alternative Approaches to Mitigating Price Volatility," NBER WP 15125.

Norgaard, KM, 2009, "Cognitive and Behavioural Challenges in Responding to Climate Change," WP Policy Research Working Paper 4940.