KTH vi mô 1 & 2 (BT)


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi | Thông báo

Ngoài các bài tập và câu hỏi được cung cấp trong các bài giảng, giáo trình, trang này sẽ liên tục bổ sung các bài tập và câu hỏi hay, sát thực tế và hữu ích cho công việc sau này của các em sinh viên.

Để phát huy tính sáng tạo của sinh viên, trang này sẽ không cung cấp bài giải. Tuy nhiên, bài giải và đáp án của các bài tập và câu hỏi ở đây sẽ được thảo luận trên lớp.

KINH TẾ HỌC VI MÔ 1

Bài tập : Tất cả bài tập (ngoại trừ các bài có dấu sao *) trong quyển Kinh tế học vi mô : Lý thuyết và thực tiễn kinh doanh, NXB Giáo dục 2008.

Câu hỏi thảo luận :

1. Vì sao chi phí cơ hội lại tăng dần mà không giảm dần ? Gợi ý : Căn cứ vào cách thức con người lựa chọn sử dụng nguồn tài nguyên.

2. Hãy phân tích ý nghĩa đối với thực tiễn kinh doanh của khái niệm hệ số co giãn điểm ? Gợi ý : Xem xét giá của hàng hóa có giá trị thấp và giá trị cao.

3. Hãy giải thích vì sao giá xăng dầu có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới ? Gợi ý : Dựa vào hệ số co giãn của hàng hóa thiết yếu.

4. Một địa phương bị thiên tai, chính phủ quyết định trợ cấp cho người dân ở đó. Hỏi chính phủ nên trợ cấp bằng hiện vật hay bằng tiền ? Gợi ý : Dựa vào nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng.

5. Hãy phân tích ý nghĩa của nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng đối với thực tế kinh doanh ? Gợi ý : Dựa vào mối quan hệ giữa P và MU.

Bài tập Kinh tế học vi mô 1 bổ sung : Chương 1 & 2 | Chương 3 | Chương 4 & 5 | Chương 6 | Chương 7 | Các bài tập sẽ được liên tục bổ sung. Các em sinh viên lưu ý cập nhật.

 

KINH TẾ HỌC VI MÔ 2

Bài tập : Tất cả bài tập (ngoại trừ các bài có dấu sao *) trong quyển Kinh tế học vi mô : Lý thuyết và thực tiễn kinh doanh, NXB Giáo dục 2008.

Câu hỏi thảo luận :

Bài tập bổ sung :