Đầu tư


Trang chủSách mới | Bản thân | Điểm thi | Bài giảng | Bài tập | Thông báo 

Trang này cung cấp các bài nghiên cứu về đầu tư của doanh nghiệp. Đầu tư của doanh nghiệp là yếu tố rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Khi cần nội dung toàn văn của các bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Trang liên quan : Real Options |  

Bài đọc thêm :

Tiếng Việt

Lê Khương Ninh, 2008, "Chi phí bôi trơn và đầu tư của doanh nghiệp," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 358, tháng 3-2008.

Lê Khương Ninh và cộng sự, 2007, "Phân tích các yếu tố quyết định đến đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở ĐBSCL," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 347, tháng 4-2007.

Tiếng Anh

Ninh, LK, N. Hermes and Ger Lanjouw, 2004, "Investment, Uncertainty and Irreversibility: An Empirical Study of Rice Mills in the Mekong River Delta, Vietnam," Economics of Transition 12(2), pp. 307-332.

Abel, A.B., 1983, "Optimal Investment under Uncertainty," American Economic Review 73(1), pp. 228-233.

Abel, A.B. and J.C. Eberly, 1994, "A Unified Model of Investment under Uncertainty," American Economic Review 84(5), pp. 1369-1384.

Bolton, P, 2009, "A Unified Theory of Tobin's q, Corporate Investment, Financing, and Risk Management," NBER WP 14845.

Eberly, J, 2008, "Investment and Value : A Neoclassical Benchmark," NBER WP 13866.

Athey, M.J. and W.D. Reeser, 2000, "Asymmetric Information, Industrial Policy, and Corporate Investment in India," Oxford Bulletin of Economics and Statistics 62(2), pp. 268-292.

Banerjee, A, "Eviction Threats and Investment Incentives," Journal of Development Economics.

Eberly, J, 2008, "Investment and Value : An Neoclassical Benchmark," NBER WP 13866.

Firth, M, 2008, "Leverage and Investment under State-owned Bank Lending Environment : Evidence from China," Journal of Corporate Finance 14.

Lizal, L, 2001, "Financial Conditions and Investment during the Transition : Evidence from Czech Firms," WDI WP 399.

Filatotchev, I, 2007, "Ownership Structure and Investment Finance in Transition Economies : A Survey of Evidence from Large Firms in Poland and Hungary," Economics of Transition 15(3).

Smith, TJH, 2005, "Quantifying the Strategic Option Values in Technology Investments."