Organizing Committee

General Co-Chairs

Program Co-Chairs

 • Zhiwen Yu, Northwestern Polytechnical University, China
 • Lei Shu, Digital Enterprise Research Institute, Ireland
 • Yong Zhu, Wuhan University of Science and Engineering, China

Publication Co-Chairs

Technical Program Committee (to be confirmed)

 • Tommaso Melodia, State University of New York at Buffalo, USA
 • Nicolas Sklavos,Technological Educational Institute of Patras, Greece
 • Fan Zhai, Texas Instrument, USA
 • Jianhua Ma, Hosei University, Japan
 • Sajid Hussain, Acadia University, Canada
 • Han-Chieh Chao, Ilan University, Taiwan
 • Lei Ye, University of Wollongong, Australia
 • Ming Li, California State University, Fresno, USA 
 • Guangjie Han, Hohai University, China
 • Geyong Min, University of Bradford, UK
 • Lu Yan, University of Hertfordshire, UK
 • Weiwei Fang, Beihang University, China
 • Lu Liu, University of Leeds, UK
 • Qin Xin, Simula Research Laboratory, Norway
 • Wei Yu, Nanjing University,China
 • Min Chen, University of British Columbia, Canada
 • Ruhan He, Wuhan Univeristy of Science and Engineering, China
 • Zheng Yan, Nokia Research Center, Finland
 • Dan Yu, Beihang University, China
 • Changhoon Lee, Hanshin University, Korea
 • Chuan Lin, Wuhan University, China
 • Wanqing Tu, Glyndwr University, UK
 • Jinlei Jiang, Tsinghua University, China
 • Jie Xiang, Simula Research Laboratory, Norway
 • Fei Yan, Wuhan University, China
 • Laurence T. Yang, St. Francis Xavier University, Canada
 • Weiqiang Xu, Zhejiang University, China
 • Zhifeng Zhao, Zhejiang University, China
 • Zhangbing Zhou, National University of Ireland, Ireland
 • Deok Gyu Lee, ETRI, Korea
 • Jun Xiao, East China Normal University, China
 • Xu Xia, Huawei Technologies Co., LTD, China 
 • Liang Zhou, ENSTA, Paris Tech, France