Rank Requirements‎ > ‎Youth‎ > ‎

3rd Green

Stances

1. Kyotsuke

2. Kiba Dachi

3. Shizentai

4. Jigotai

5. Hanmi

6. Enshin

 

Blocks (against attack)

1. Jodan Uke

2. Gedan Uke

3. Shuto Uke

4. Negashi Uke

5. Ryote Uke

6. Juji Uke

7. Soto Chudan Uke

8. Uchi Chudan Uke

 

Strikes

1. Kiba Dachi Zuki

2. Gyakute Zuki

3. Oi Zuki

4. Tetsui

5. Uraken

6. Teisho

7. Arrow Punch

8. Ippon Ken

9. Haito

10. Yohan Nukite

11. Shuto

12. Empi

 

Kicks

1. Mae Geri

2. Yoko Geri

3. Mawari Geri

4. Tanbo Geri
5. Mae Tobi Geri
 
Rolls and Falls

1. Forward Roll

2. Backward Roll

3. Rolling Flat Fall

4. Falt Fall
5. Side Fall
6. Face Fall
7. Back Fall
8. Handstand Fall
9. One-Hand Fall
10. Free Fall (Sutemi)
3 Combination Rolls
Movements
1. Hidden Step w/ kicks
2. Pivot
3. Progressive Pivot
4. Hon Kata
 

Yawara

1. Katate Hazushi Ichi

2. Katate Hazushi Ni

3. Ryote Hazushi

4. Morote Hazushi
5. Yubi Tori Hazushi
6. Momiji Hazushi
7. Ryoeri Hazushi
8. Yubi Tori
9. Moro Yubi Tori
10. Katate Tori
11. Ryote Tori
12. Tekubi Tori Ichi
13. Tekubi Tori Ni
14. Imon Tori
15. Ryoeri Tori
16. Akushu Kote Tori
17. Akushu Ude Tori
18. Akushu Kotemaki Tori
19. Kubi Nuki Shime
20. Hagai Shime
 

Nage

a. O Soto Gari

b. Tai Otoshi

c. Uki Goshi

1. Deashi Harai

2. Sasae Ashi

3. Okuri Harai

4. Soto Gama

5. Uchi Gama

8. Ogoshi

10. Seoi Nage

11. Ushiro Goshi

12. Seoi Goshi

14. Harai Goshi

18. Kane Sute

 

Shime

1. Eri Gatame

2. Kata Gatame

3. Juji Gatame

 

Kubotan

8 Yawara