Rank Requirements‎ > ‎Youth‎ > ‎

1st Yellow

Stances

1. Kyotsuke

2. Kiba Dachi

3. Shizentai

4. Jigotai

5. Hanmi

6. Enshin

 

Blocks

1. Jodan Uke

2. Gedan Uke

3. Shuto Uke

4. Negashi Uke

 

Strikes

1. Kiba Dachi Zuki

2. Gyakute Zuki

3. Oi Zuki

 

Kicks

1. Mae Geri

2. Yoko Geri

3. Mawari Geri

4. Tanbo Geri

 

Rolls and Falls

1. Forward Roll

2. Backward Roll

 

Yawara

1. Katate Hazushi Ichi

2. Katate Hazushi Ni