Rank Requirements‎ > ‎Youth‎ > ‎

1st Orange

Stances

1. Kyotsuke

2. Kiba Dachi

3. Shizentai

4. Jigotai

5. Hanmi

6. Enshi

 

Blocks

1. Jodan Uke

2. Gedan Uke

3. Shuto Uke

4. Negashi Uke

5. Ryote Uke

6. Juji Uke

7. Soto Chudan Uke

8. Uchi Chudan Uke

 

Strikes

1. Kiba Dachi Zuki

2. Gyakute Zuki

3. Oi Zuki

4. Tetsui

5. Uraken

6. Teisho

7. Arrow Punch

 

Kicks

1. Mae Geri

2. Yoko Geri

3. Mawari Geri

4. Tanbo Geri

 Rolls and Falls

1. Forward Roll

2. Backward Roll

3. Rolling Flat Fall

4. Falt Fall
5. Side Fall
6. Face Fall
7. Back Fall
8. Handstand Fall
 

Movements

1. Hidden Step
2. Hidden Step w/ Uraken
3. Pivot
 

Yawara

1. Katate Hazushi Ichi

2. Katate Hazushi Ni

3. Ryote Hazushi

4. Morote Hazushi
5. Yubi Tori Hazushi
6. Momiji Hazushi
7. Ryoeri Hazushi
8. Yubi Tori
9. Moro Yubi Tori
10. Katate Tori
11. Ryote Tori
12. Tekubi Tori Ichi
13. Tekubi Tori Ni
14. Imon Tori