Rank Requirements‎ > ‎Adult‎ > ‎

Orange

Stances

1. Kyotsuke

2. Kiba Dachi

3. Shizentai

4. Jigotai

5. Hanmi

6. Enshin

 

Rolls and Falls

1. Forward Roll

2. Backward Roll

3. Rolling Flat Fall

4. Flat Fall

5. Side Fall

6. Face Fall

7. Back Fall

8. Handstand Fall

 

Blocks

1. Jodan Uke

2. Gedan Uke

3. Negashi Uke

4. Shuto Uke

5. Juji Uke

6. Ryote Uke

7. Soto Chudan Uke

8. Uchi Chudan Uke

 

 

Yawara

1. Katate Hazushi Ichi

2. Katate Hazushi Ni

3. Ryote Hazushi

4. Morote Hazushi

5. Yubi Tori Hazushi

6. Momiji Hazushi

7. Ryoeri Hazushi

8. Yubi Tori

9. Moro Yubi Tori

10. Katate Tori

11. Ryote Tori

12. Tekubi Tori Ichi

13. Tekubi Tori Ni

14. Imon Tori

15. Ryoeri Tori

16. Akushu Kote Tori

17. Akushu Ude Tori

18. Akushu Kotemaki Tori

19. Kubi Nuki Shime

20. Hagai Shime

 

Strikes

Kiba Dachi Zuki

Gyakute Zuki

Oi Zuki

Arrow Punch

Tettsui

Uraken

Written Exam

Comments