Rank Requirements‎ > ‎Adult‎ > ‎

Green

Stances

1. Kyotsuke

2. Kiba Dachi

3. Shizentai

4. Jigotai

5. Hanmi

6. Enshin

 

Rolls and Falls

1. Forward Roll

2. Backward Roll

3. Rolling Flat Fall

4. Flat Fall

5. Side Fall

6. Face Fall

7. Back Fall

8. Handstand Fall

9. One Hand Fall

10. Free Fall (Sutemi)

 

Movements

Kicks, Hidden Step

Pivot

Progressive Pivot

 

Blocks

1. Jodan Uke

2. Gedan Uke

3. Negashi Uke

4. Shuto Uke

5. Juji Uke

6. Ryote Uke

7. Soto Chudan Uke

8. Uchi Chudan Uke

 

Yawara

1. Katate Hazushi Ichi

2. Katate Hazushi Ni

3. Ryote Hazushi

4. Morote Hazushi

5. Yubi Tori Hazushi

6. Momiji Hazushi

7. Ryoeri Hazushi

8. Yubi Tori

9. Moro Yubi Tori

10. Katate Tori

11. Ryote Tori

12. Tekubi Tori Ichi

13. Tekubi Tori Ni

14. Imon Tori

15. Ryoeri Tori

16. Akushu Kote Tori

17. Akushu Ude Tori

18. Akushu Kotemaki Tori

19. Kubi Nuki Shime

20. Hagai Shime

 

Variations (3 each)

1. Katate Hazushi Ichi

2. Katate Hazushi Ni

3. Ryote Hazushi

4. Morote Hazushi

5. Yubi Tori Hazushi

 

Nage

a. O Soto Gari

b. Tai Toshi

c. Uki Goshi

1. Deashi Harai

2. Sasae Ashi

3. Okuri Harai

4. Soto Gama

5. Uchi Gama

6. Soto Momo Harai

7. Uchi Momo Harai

8. Ogoshi

9. Utsuri Goshi

10. Seoi Nage

11. Ushiro Goshi

12. Seoi Goshi

13. Tsurikomi Goshi

14. Harai Goshi

15. Hane Goshi

16. Uki Otoshi

17. Makikomi

18. Kane Sute

19. Tomoe Nage

20. Yama Arashi

 

 

Shime

1. Eri Gatame

2. Kata Gatame

3. Juji Gatame

 

Goshin Jitsu

1. Kataeri Hazushi

2. Katate Tori Ni

3. Katate Tori San

4. Katate Tori Shi

5. Imon Tori Ni

6. Kata Mune Tori

7. Ude Tori

8. Genkotsu Ude Tori

9. Ude Gyaku Ichi

10. Ude Gyaku Ni

11. Ninin Yubi Tori

12. Kataeri Tori

13. Ushiro Gyaku

14. Kata Hagai

 

Strikes

Kiba Dachi Zuki

Gyakute Zuki

Oi Zuki

Arrow Punch

Tettsui

Uraken

Ippon Ken

Teisho (Palm Heel)

Haito (Ridge Hand)

Yohan Nukite

Shuto

Empi

 

Kicks

Mae Geri

Yoko Geri

Mawari Geri

Tanbo Geri

 

Tanto

Hibara Hazushi

Katate Hazushi

Tsukkomi Hazushi

Ryote Dome

 

Kubotan

10 Yawara

 

4 Blocks, Strikes, Throws

 

Written Exam

Comments