Bảng kí tự đặc biệt trong audition và kí tự đặc biệt trong au full

Click Vào đây để Hack Audition miễn phí nhanh và tốt nhất


Ấn ALT + các số sau: 

°  : 248 ( hoặc ° : 01456 )
∞ : 236 ( hoặc ∞ : 7148 )

•  :   7 ( hoặc • : 06549 ) 

← :   8475 
†  :   0134 ( hoặc † : 01414 )

… :  0133
™ :  0153
ß  : 225 ( hoặc ß : 49631 )
Ç  : 128 ( hoặc Ç : 09415 )
€  : 0128 ( hoặc € : 09856 )
¯  :   0943 ( hoặc ¯ : 0175 , ¯ : 0687 )
¹  :   0185 
²  :  253
³  :  0179

Sắc :       141 
Huyền : 0204 
Hỏi :       0210 
Ngã :     0222 
Nặng :   149


ă :  0227 
ô : 147 
ê : 136 
ư : 0253 
ơ : 01269 
â : 131 
ó : 162 
ú : 163 
á : 160 
í :  161 
à : 133 
è : 138 
ù : 151 

¥ : 157 ( hoặc ¥ : 925 )
ƒ : 159 
─ : 196  ( hoặc ─ : 81604 )
§ : 21  
¿ : 168

ð :   02544 ( hoặc ð : 01264 trong au chính là chữ đ )
Ð :  0208 
£ :   924 
ø :   0504  
« : 174 ( hoặc « : 0171 )
» : 175 ( hoặc » : 0187 )

® :  0174 
© :  0169 
¼ : 172 
½ : 171 
 muốn xem được rõ hơn click vào hình trên

Các kí tự đặc biệt trong Au Full 

╬ 8142 
° 01456 
∞ 7148 
€ 09856 
♪ 2573 
♣ 5 
▼ 9247 
♥ 2563 
♠ 14086 
• 06549 
╚ 9416 
╗ 8379 
← 8475 
↑ 15384 
↓ 5145 
ƒ 7583 
† 0134 
▄ 8156 
■ 18942 
ß 049631 
¯ 0943 
¥ 0165 
¼ 1452 
♀ 4108 
þ 09726 
Ç 09415 
₧ 84126 
« 94126 
Θ 72169 
╞ 57286 
╦ 86731 
¿ 52648 
∟ 36892 
Γ 8162 
¢ 05794 
ë 081643 
Ω 48106 
÷ 72438 
∩ 72943 
╓ 8150 
╜ 2749 
╨ 49360 
║ 59834 
╟ 2759 
ª 75942 
Æ 61842 
å 9606 
Å 399 
ï 30859 
σ 2789 
─ 81604 
▒ 5297 
▓ 5298 
Ä 9614 
φ 82157 
Φ 8424 
¹ 0185 
æ 9361 
┬ 7362 
┴ 7361 
≡ 5104 
± 5105 
├ 18627 
2122 TM 
Sắc : 141 
Huyền : 0204 
Hỏi : 0210 
Ngã : 0222 
Nặng : 149 
ă : 0227 
ô : 147 
ê : 136 
ư : 0253 
ơ : 01269 
â : 131 
ó : 162 
ú : 163 
á : 160 
í : 161 
à : 133 
è : 138 
ù : 151 
¥ : 157 
ƒ : 159 
¼ :172 
½ : 171 
│ : 179 
║ : 186 
─ : 196 
† 01414 
© 0425 
½ 171 
≈ 247 
§ 21 
« 0171 » 175 
¯ 0687 
¿ 168 

Chúc bạn tạo được nhìu kí tự đẹp nhá 


Ặc. vừa tìm thêm nữa nè pà kon :
ð : 02544 hoặc 01264( cái nài trong Au nà chữ đ đóa ) 
Ð :0208 
¥ : 925 
£ : 924 
ø : 0504 † : 0134 
« : 174 
» : 0187 
® : 0174 
© : 0169 
¼ : 172 
½ : 171 

Comments