ZOOLOGY-ANIMALS & BIRDS

m

Home:                      BIRDS

 1. owl -òwìwí
 2. bat - àdán
 3. bush fowl - àparò
 4. sparrow - ẹgà
 5. kite - àşá
 6. hawk - àşádì
 7. eagle – àwòdì
 8. vulture - igún
 9. kiwi - adiẹ-odò
 10. duck - pẹpẹyẹ
 11. guinea fowl - ẹtù; awó
 12. fowl - adiẹ; cock -akukọ; hen - obídiẹ; chick - òròmọdìẹ
 13. parrot - ayékòót
 14. wood pecker – ẹyẹ àkókó
 15. ostrich – ògòngò
 16. peacock – ọkín
 17. turkey – tòlótòló
 18. dove – àdàbà
 19. cuckoo - òdèrè


ANIMALS

1. lion - kìnìùn

2. lizard - alàngbá

3. camel - ràkúnmí

4. donkey - kẹtẹkẹtẹ

5. elephant - erin

6. wolf - ìkòokò

7. hedgehog – túrùkú

8. snake- ejò

9. cat - olóngbo

10. horse - ẹşin

11. goat - ewurẹ

12. sheep – àgùtàn;  ewe – àgùtàn; ram - àgbò

13. deer - èsúró

14. monkey - ọbọ

15. leopard - amọtẹkun

16. tiger - ẹkun

17. guinea pig - ẹmö

18. hamster - aşin

19. dog - ajá

20. rabbit - ehoro

21. hare – ehoro igbo

22. tortoise – ìjàpá; ahun

23. fox - kõlõkõlõ

24. grasscutter - õ

25. buffalo - ẹfọn

26. squirrel - ọkẹrẹ

27. snail - ìgbìn

28. fish - ẹja

29. wall gecko - ọmọọle

30. turtle – ahun odò

31. lobster/prawn/crayfish - edè

32. chameleon - ọgà

33. squirrel - ọkẹrẹ

34. Iguana – à-n-tà

35. hippopotamus – erinmilokun; erin-odó

36. crocodile - õni

37. alligator - ẹlëgungun