Tagalog or Filipino? What's the Big Deal?

This question has become a contentious issue in the different discussion forums in the Internet. The main bone of contention is that most of the Filipinos do not want to call Tagalog as the national language of the Philippines. However, native Tagalog people like me are not as mindful of the issue and sometimes carelessly say that Tagalog is the national language of the Philippines.

The problem arises because Tagalog is just one of the many dialects spoken all over the archipelago. And the law clearly states that it is not Tagalog that is the official language but another language called Filipino. So the non-Tagalog people clearly have a valid point and the native Tagalog people should not claim that Tagalog is the official language of the Philippines.

The Filipino language has been taught in the primary and secondary schools as a required subject leading to a situation where the majority of educated Filipinos can carry on basic Filipino conversation with almost everyone else who has been raised in the Philippines. This has made Filipino a language that is spoken everywhere in the country making it something of a national language. So a Filipino speaking person can go anywhere in the country and rest assured that he will be understood by the people living in that place.

Government and business administration, however, are largely operating with English as the accepted means of communication. Meetings and formal communications among business organizations including government offices are largely undertaken using the English language. However, the employees of the central offices of these companies and governmental units that are situated in Greater Manila Area use Filipino in informal communication among themselves and even when talking with people from all over the Philippines.

One thing that is clearly evident is that Filipino is not only the official language in the Philippines as provided by law but also a language that is nationally spoken by Filipinos everywhere the country in the political, commercial and social spheres of life.

In my limited understanding of the problem, it would appear that the lawmakers being politically savvy as they are decided to use another name for the Tagalog language to convince the people of Central and Northern Luzon as well as those of the Visayas and Mindanao regions that they are not favoring the Tagalog dialect over the others. And so they had to invent a gimmick that would solve the problem and that gimmick was to call the Tagalog dialect the Filipino language.

Of course I am a native Tagalog and I would much prefer to use Tagalog over the politically correct Filipino. But to me they are one and the same. And so I pose to you this question: What is the difference between Tagalog dialect and the Filipino language? And my answer to you if you would ask me the same question is: Nothing much really except the name.

This is just my opinion on which you may have your own and of which I am not interested to know.


Vocabulary

pakialam - involvement  pinagkakaguluhan - contentious  iba-iba - different  pinakabuod - main  di pagkakaunawaan - miunderstanding  di pagsang-ayon - disagreement  nakararami - most  tawagin - call  pambansa - national  wika - language  Subalit - however  katutubo - native  tulad - like  di gaano - not very  pinagtutuunan ng pansin  - paying attention to  bagay na ito - this  magka minsan - often  walang ingat - carelessly  tinatawag - called  bilang - as  pambansa - national 

Lumalabas - appearing  dahil - because  isa lamang - only one  marami - many  wikain - dialect  ginagamot - being used  buong kapuluan - whole archipelago  batas - law  malinaw - clearly  nagsasaad - states  hindi - no or not  opisyal - official  bagkus - but  tawag - called  kaya - so  maliwanag - clearly  tamang punto - valid point  mag-angkin - to claim 

paaralan - school  pang-una - primary  pangalawa - secondary  pag-aaral - education  bilang - as  kinakailangang aralin - required subject  nagbubunga - resulting in or leading to  nakararami - most  nag-aral - educated  kayang magsagwa - is able to  payak na pakikipagusap - basic conversation  gamit - using  halos - almost  kanino man - anyone  lumaki - grew up  nagtulot - make possible  salitain - to be spoken  kahit saang dako - anywhere  gawin - to make  tila baga - something like  kung kaya - so  tao - person  nagsasalita - speaking  pwede - can  magpunta - go  kahit saan - anywhere  bansa - country  maging kampante - rest assured 

pampamahalaan - governmental  pang negosyo - business  pangangasiwa - administration  malaking bahagi - for the most part  pinatatakbo - operates on  gamit - using  bilang - as  tanggap - accepted  pamamaraan - means  pagpupulong - meeting  pormal na talastasan - formal communication  sa pagitan - among or between  organisasyong pang negosyo - business organizations  kasama - including  isinasagawa - undertaken  subalit - however  kawani - employees  punong tanggapan - head office  kumpanya - company  agencies - mga ahensiya  nakabase - situated  Kalakhang Maynila - Greater Manila Area  gumagamit - is using  di pormal - informal  nila - them  kahit - even  kapag - when  nakikipagusap - talking  mga tao - people  buhat - from  lahat - all  dako - place

isang bagay - something  maliwanag - clear  malinaw - evident  sinasalita - being spoken  buo - whole  saan mang dako - everywhere  pampulitika - political  pang komersiya - commercial  panlipunan - social  saklaw - spheres  buhay - life

akin - my or mine  makitid - narrow  lumalabas - it appears  mambabatas - lawmakers  matitinik na pulitiko - savvy politicians  nagpasiya - decided  gumamit - to use  isa pang pangalan - another name  upang - in order to  kumbinsihin - to convince  Gitna at Hilagang Luzon - Central and NOrthern Luzon  rehiyong Visayas at Mindanao - Visayas and Mindanao regions  pinapanigan - favoring  kinailangan - had to magimbento - to invent  makalulutas - able to solve  tawagin - to call 

siyempre - of course  mas gugustuhin - would much prefer  salita - word  sa halip na - instead of pamulitika na akma - politically correct  para sa akin - for me  isa lamang - one only  pareho - same  ilalagak - to pose  tanong - question  ito - this  ano - what  pagkakaiba - difference  sagot - answer  ko - my  inyo - you all  kung ako ay tatanungin ninyo - if you would ask me  ito - this  wala namang gaano - nothing much  maliban - except  pangalan - name

ito - this  po - word of respect  opinyon ko lamang - just my opinion  kung saan - of which  maaaring - maybe  may sarili ninyo - to have your own  interesado - interested  malaman - to know


Tagalog o Filipino? Anong Pakialam ko?

Audio: Click on the Play button below to hear the native
Filipino speaker read the sentences correctly.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Ang katanungang ito ay naging isang isyung pinagkakaguluhan sa iba-ibang discussion forums sa Internet. Ang pinakabuod ng di pagkakaunawaan ay ang di pag sangayon ng nakararaming Pilipino na tawaging pambansang wika ang Tagalog. Subalit, ang mga katutubong Tagalog na tulad ko ay di gaanong pinagtutuunan ng pansin ang bagay na ito at kung magka minsan ay walang ingat na tinatawag ang Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas.

Lumalabas ang problema dahil ang Tagalog ay isa lamamg sa maraming wikain na ginagamit sa buong kapuluan. At ang batas ay malinaw na nagsasaad na hindi Tagalog ang opisyal na wika bagkus ay isang ibang wika na ang tawag ay Filipino. Kaya ang mga hindi katutubong Tagalog ay maliwanag na may tamang punto at ang mga katutubong Tagalog ay hindi dapat mag-angkin na ang Tagalog ang opisyal na wika ng Pilipinas.

Ang wikang Filipino ay itinuturo sa mga paaralang pang-una at pangalawang antas ng pag-aaral bilang kinakailangang aralin, na siya namang nagbubunga ng sitwasyon na kung saan nakararami sa mga nag-aral na Pilipino ay kayang magsagawa ng payak na pakikipagusap gamit ang wikang Pilipino sa halos kanimo man na lumaki sa Pilipinas. Ito ay nagtulot na ang wikang Filipino ay salitain kanit saang dako ng bansa at gawing tila baga isang pambansang wika. Kung kaya, and isang taong nagsasalita ng Filipino ay pwedeng magpunta kahit saan sa bansa at maging kampante na maiintindihan siya ng mga taong nakatira sa lugar na iyon.

Ang pampamahalaan at pang negosyong pangangasiwa, sa isang banda, ay sa malaking bahagi ay pinatatakbo gamit ang Ingles bilang siyang tanggap na pamamaraan ng pakikipagtalastasan. Ang mga pagpupulong at pormal na talastasan sa pagitan ng mga organisasyong pang negosyo kasama ang mga tanggapan ng pamahalaan ay sa malaking bahagi isinasagawa gamit ang wikang Ingles. Subalit, ang mga kawani ng punong tanggapan ng mga kumpanyang ito at mga ahensiya ng pamahalaan na nakabase sa Kalakhang Maynila ay gumagamit ng Filipino sa di pormal na talastasan sa pagitan nila at kahit na kapag nakikipagusap sa mga tao buhat sa lahat ng dako ng Pilipinas.

Ang isang bagay na maliwanag na malinaw ay na ang Filipino ay hindi lamang opisyal na wika ng Pilipinas na siyang nasasaad sa batas kung hindi isang wika na sinasalita sa buong bansa ng mga Pilipino saan mang dako ng bansa sa pampulitika, pang komersiya at panlipunang saklaw ng buhay.

Sa aking makitid na pagkakaunawa sa problema, lumalabas na ang mga mambabatas bilang mga matitinik na pulitiko ay nagpasiya na gumamit ng isa pang pangalan sa wikang Tagalog upang kumbinsihin ang mga tao sa Gitna at Hilagang Luzon kasama na ang doon sa mga rehiyong Visayas at Mindanao na hindi nila pinapanigan ang wikaing Tagalog laban sa iba pa. At kaya kinailangan nila na mag imbento ng isang gimmick na makalulutas sa problema at ang gimmick ay tawagin ang wikaing Tagalog bilang ang wikang Filipino.

Siyempre ako ay katutubong Tagalog at mas gugustuhin ko na gamtin ang salitang Tagalog sa halip na ang pampulitika na akmang Filipino. Pero para sa akin sila ay isa lamang at pareho. Kung kaya ilalagak ko sa inyo ang tanong na ito: Ano ba ang pagkakaiba ng wikaing Tagalog at ng wikang Filipino? At ang sagot ko sa inyo kung ako ay tatanungin ninyo ng parehong tanong ay ito: Wala namang gaano maliban sa pangalan.

Ito po ay opinyon ko lamang na kung saan kayo ay maaaring may sarili ninyo na kung saan hindi po ako interasado na malaman.