More Filipino Verbs

This lesson is just to show you the different facets that a Tagalog verb can take as they are used to express information and ideas. It will show you how a Tagalog verb changes its case to be able to express the thought more accurately. This will give you an idea of the many ways that the verb changes its form to accomplish the expression of the thought or idea. Here are a couple of verbs and the different forms such verbs can take with a corresponding example sentence that uses the verb form.

Audio: Click on the Play button below to hear the native
Filipino speaker read the sentences correctly.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

tumira - to live
Pinatira niya ang kanyang kaibigan sa kanyang bahay. He let his friend live in his house.
Mahirap magpatira ng hindi kakilala sa sariling bahay. It is difficult to allow someone that is not known to live in one's own house.
Saan ka titira pag nagpunta ka sa Amerika? Where are you going to live when you go to the United States?
Mahirap makitira sa bahay ng iba. It is hard to live in another person's house.

sumagot - to answer
Pakisagot mo nga ang telepono? Can you answer the phone, please?
Wala siyang sinagot sa mga tanong na ibinigay sa kanya. He did not answer any of the questions given to him.
Sino ang mananagot sa mga nasirang gamit sa pagawaan? Who will answer for the damaged equipment at the factory?
Siya lamang ang makasasagot sa katanungang iyan. He is the only one who can answer that question.

bumalik - to return
Kailan ka babalik sa Saudi Arabia? When are you going back to Saudi Arabia?
Pababalikin na sa kanilang tahanan ang mga biktima ng baha. The flood victims will be told to return to their homes.
Nagbaiik na ang kanyang dating sigla. His former cheerfulness has returned.
Masarap balikan ang masayang nakaraan. It feels good to return to the happy past.

tumanggap - to receive
Siya ay tumanggap ng pangunang karangalan. He received first honors.
Tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Let us receive the grace of God.
Ipinatanggap niya sa akin ang sulat para sa iyo. She asked me to receive the letter for you.
Tumatanggap siya ng pensiyon buhat sa pamahalaan. She is receiving pension from the government.


mag-ingat - to be careful
Dapat tayong mag-ingat laban sa mga sakit na nakakahawa. We must be careful against infectious diseases.
Pakakaingatan ko ang alahas na iniwan mo sa akin. I will really take good care of the jewellery that you left with me.
Tayo ay magiging biktima ng aksidente kapag hindi tayo nag-iingat. We will become victims of accident if we are not being careful.
Mabuti na ang palaging nag-iingat. It is a good idea to always be careful.

magpasiya - to decide
Nagpasiya ang hukuman na parusahan siya ng pagkabilanggo. The court decided to punish him with imprisonment.
Ipinasiya ko na huwag nang tumuloy dahil sa bagyo. I decided not to go ahead because of the typhoon.
Sino ang magpapasiya kung tama o hindi ang kaniyang ginawa? Who will decide whether what he did was right or wrong?
Napagpasiyahan ng pamunuan na ituloy na ang paglipat sa bagong gusali. The management decided to push through with the transfer to the new building.

siguraduhin - to make sure
Hindi tayo nakasisiguro sa taong hindi natin kakilala. We cannot be so sure with a person whom we don't know of.
Siguraduhin mo na makakarating ka bukas. Make sure that you can come tomorrow.
Sinisigurado ko sa iyo na matatapos ang trabaho bukas. I'm making sure to you that the work will be completed tomorrow.
Sigurado ka ba na siya nga ang nakita mo? Are you sure that he indeed was the one you saw?

lumakad - to walk
Pinalakad na lang niya ako pabalik dito. He just let me walk going back here.
Ang mga tao ay naglalakad sa tabing dagat. The people are walking on the seashore.
Lalakadin mo ba mula dito hanggang doon? Are you going to walk from here to there?
Maglalakad lang ako papunta sa bahay ninyo. I will just be walking in going to your house.

gumawa - to make
Sino ang gumawa nito? Who made this?
Gagawa kami ng malaking banner para sa pagdiriwang bukas. We will make a big banner for tomorrow's celebrations.
Ano ang gagawin natin? What are we going to do?
Ipinagagawa niya ang trabaho ninyo sa amin. He is making us do your work.


kumilos - to act
Kumilos agad ang pamahalaan upang pigilan ang paglala ng sitwasyon. The government promptly acted to stop the worsening situation.
Pinakilos kaagad ng hepe ng pulisya ang kanyang mga tauhan. The chief of police immediately ordered his men to act.
Pakikilusin ng pangulo ang lahat na ahensiya ng pamahalaan laban sa krisis. The president will mobilize all government agencies against the crisis.

gumalaw - to move
Hindi siya gumagalaw sa kanyang pagkaka-upo. She is not moving on her chair.
Hindi niya ipinagagalaw ang kahit anong bagay sa loob ng silid. He is not letting anyone to move anything inside the room.
Nakakakita daw siya ng mga aninong gumagalaw. They say that he is seeing shadows that are moving.
Huwag kang gagalaw. Don't move.

mag-umpisa - to start
Kailan natin uumpisahan ang ating bagong proyekto? When are we going to start our new project?
Pinauumpisahan na ng pamunuan ang pagbili ng mga bagong kagamitan. The management is ordering to start the procurement of new equipment.
Nagumpisa kaming magtrabaho sa bagong site kahapon. We started working at the new site yesterday.
Mag-uumpisa ako sa aking bagong trabaho sa susunod na linggo. I will start on my new job next week.

kumain - to eat
Ang mga bisita ay kasalukuyang kumakain nang ako ay dumating. The visitors were eating when I came.
Kinakain niya ang ibinigay kong pagkain. She is eating the food I gave her.
Pinakain mo na ba ang aso? Have you given food to the dog?
Magpapakain daw ng libre ang kandidato sa halalan. They say that the candidate for election will give free food.

dumalaw - to visit
Dadalawin namin ang kaibigan namin sa ospital. We are going to visit our friend in the hospital.
Siya ay laging dumadalaw sa puntod ng kaniyang mga magulang. She always visits the graves of her parents.
Dinalaw ko ang pinsan ko na may sakit. I visited my cousin who is sick.
Ipinadadalaw niya sa akin ang kanyang mga magulang. He is asking me to visit his parents.


So there you have it. I hope you have gained an understanding of how the Tagalog verbs change their forms or case to be able to express the thought more precisely. In the process, I hope you have also appreciated the sentence structure in the Tagalog language. Reading a lot of Tagalog phrases and sentences will help you internalize how sentences are built which in turn can tremendously help you build your own phrases and sentences. Thanks for listening and let's learn more Tagalog!