Filipino Contrasting Verbs

One way to facilitate vocabulary acquisition among language learners is to introduce concepts in pairs. Through this way, two concepts are immediately learned, essentially doubling the learning rate. Here, I present you several contrasting verbs in Filipino with each verb immediately followed by another one which is the complete opposite of the former. By doing so, I hope you can boost your vocabulary build up on Tagalog verbs. Ready? Here we go.

Audio: Click on the Play button below to hear the native
Filipino speaker read the sentences correctly.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tumuloy - to continue
Itutuloy ko ang pagsulat ng aking nobela sa susunod na linggo. I will continue writing my novel next week.
Tumigil - to stop
Tumigil na ang pagulan ngunit mataas pa rin ang baha. The rains have stopped but the floods are still high.

Tumaas - to go up
May balita na tataas na naman ang presyo ng gasolina. There is news that gasoline prices will rise again.
Bumaba - to go down
Bumaba daw ang bilang ng mga walang trabaho ayon sa pahayag ng pamahalaan. It is said that the number of unemployed has gone down according to statement by the government.

Kulungin - to imprison
Ang mga napatunayang nagkasala ay ikinukulong sa piitan. Those who have been found guilty are sent to the prison.
Pakawalan - to set free
Ang mga hinuling demonstrador ay dagling pinakawalan. The arrested demonstrators were immediately released.

Mabigo - to fail
Nabigong makamtam ng dating kampeyon ang pangunang pwesto sa karera. The former champion failed to win first place in the race.
Magtagumpay - to succeed
Ang aking dalangin ay magtagumpay ka sa iyong napiling hanap-buhay. My prayer is that you succeed in your chosen occupation.


Ubusin - to use all or consume all
Ubusin mo na ang natirang pagkain para wala na tayong itatabi. Eat all the remaining food so we don't have to keep anything.
Punuin - to fill with something to make the container full
Punuin muna natin ang tangke ng tubig bago tayo umalis. Let's fill the water tank full before we leave.

Dumihan - to make dirty
Ingatan mo na ang damit mo ay hindi madumihan. Take care that your clothes are not made dirty.
Linisin - to clean
Dapat ay palagi nating linisin ang ating paligid. We should always clean our surroundings.

Simulan - to begin
Bakit kaya hindi pa sinisimulan ang palatuntunan? I wonder why they have not yet started the program.
Tapusin - to end
Hindi ko pa natatapos ang aking bagong proyekto. I haven't yet completed my new project.

Sumuko - to surrender
Ang pinaghihinalaan ay mapayapang sumuko sa pulis. The suspect surrendered peacefully to the police.
Lumaban - to fight
Lalabanan ng bagong boksingero ay dating kampeyon. The new boxer will fight the former champion.

Bawasan - to remove some parts
Bawasan mo ng kaunti ang tubig sa lalagyan, Remove some water from the container.
Dagdagan - to add more
Dagdagan mo pa ng sibuyas ang niluluto mong pagkain. Add more onions to the dish you are cooking.

Sumunod - to obey
Ang mabuting mag-aaral ay sumusunod sa alituntunin ng paaralan. A good student follows the rules of the school.
Sumuway - to disobey
Ang taong sumusuway sa batas ay napaparusahan. A person who disobeys the law will be punished.

Sumama - to go with
Sana sumama ka sa aming piknik sa Linggo. I hope you will join in our picnic on Sunday.
Humiwalay - to separate
Ang aming pangkat ay humiwalay sa grupo pagsapit ng kabayanan. Our team separated from the group when we reached the town proper.

Pumasok - to enter
Ang mga hindi imbitado ay hindi pinapapasok sa pintuan. Those who were not invited are not allowed to enter the door.
Lumabas - to get out
Kami ay kaagad nakalabas sa gusaling nasusunog. We were able to leave at once from the building on fire.

Magbukas - to open
Itanong mo sa tindera kung anong oras sila magbubukas. Ask the salesgirl at what time they will open.
Magsara - to close
Nagsasara na ang aklatan nang kami ay dumating. The library was closing when we came.

Matalo - to lose
Natalo sa pustahan ang aking kaibigan. My friend lost in the bet.
Manalo - to win
Sino kaya ang mananalo sa darating na karera ng bisikleta. I wonder who will win in the coming bicycle race.

Ilihim - to keep secret
Ang pagibig ko ay ililihim ko rin. I will also keep my love secret.
Ibunyag - to reveal
Ibinunyag ng senador ang plano ng pamahalaan na itaas ang buwis. The senator revealed the government's plan of raising taxes.

Sumangayon - to agree
Sumangayon ang mga manggagawa na bumalik muna sa kanilang mga trabaho. The workers agreed to go back to their jobs in the meantime.
Sumalungat - to disagree
Ang partido ng minorya ay sumalungat sa panukalang batas. The minority party disagreed with the proposed law.

Magbigay - to give
May kasabihan na mas madali ang magbigay kay sa tumanggap. There is a saying that it is easier to give than to receive.
Tumanggap - to receive
Ang mga kawani ng pamahalaan ay maagang nakatanggap ng bonus. The employees of the government received their bonuses early.

Dumating - to come
Dumating na sa bansa ang mga bisitang Hapones. The Japanese visitors have arrived in the country.
Umalis - to leave
Ang pangulo ay umalis patungong Gitnang Silangan. The president left for the Middle East.

Isuot - to put on
Isuot mo na ang iyong bagong sapatos. Wear your new shoes now.
Hubarin - to take off
Hubarin mo ang iyong medyas para makahinga ang iyong paa. Take off your socks so your feet can breathe.

Ilagay - to put
Ilagay mo ang tuwalya sa ibabaw ng kama. Put the towel on top of the bed.
Tanggalin - to remove
Tatanggalin ko ang lahat na nakalagay sa ibabaw ng aking mesa. I will remove everything that is on top of my table.

Lumapit - to come near
Huwag kayong masyadong lumapit sa mabangis na hayop. Don't come too near the fierce animal.
Lumayo - to go far
Huwag ka sanang lumayo sa akin. Please don't go away from me.

Magtanong - to ask
Pwede po bang magtanong? May I ask a question?
Sumagot - to answer
Kaagad na sinagot ng pultitiko ang mga paratang sa kanya. The politician promptly answered the charges against him.


So there you have it, a number of contrasting verbs that will surely increase your pool of useful words at twice the rate by studying one verb at a time. We once again come to a close of another lesson. Continue practicing saying a few phrases or simple sentences several times and pretty soon, you will be making sense of it all. Thanks for listening and have a good day.