ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอนุรักษ์  
 และเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านศิลปะพื้นบ้านของชุมชนมอญ

  

 ที่ตั้ง    19  ม. 1    ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 เจ้าของ  /  ผู้ครอบครอง  / ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้

 นางมะลิ  วงศ์จำนงค์

 ชื่อบุคคลของแหล่ง เรียนรู้ (สำหรับติดต่อ ) 

นางมะลิ  วงศ์จำนง  (02) 583-4134

     ประวัติโดยสังเขป

เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2471 ที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี  เป็นบุตรีของนายกวี และนางกร  ศิริวรรณ บิดามารดามีอาชีพ

ทำเครื่องปั้นดินเผา ประเภท โอ่งอ่าง  สำเร็จการศึกษาเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) หลังจากนั้น ได้ออกมาช่วยบิดามารดาทำเครื่องปั้นดินเผานางมะลิ
ได้รับการถ่ายทอดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน จากคุณย่า

คือ นางปริก ได้แก่ รำมอญ เพลงสะบ้า เพลงเจ้าขาว เพลงระบำบ้านไกล

เป็นต้น  ตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ ฝึกฝนจนชำนาญ เมื่อถึงงานบุญในเทศกาลต่างๆ จะชักชวน

พี่น้องเพื่อนฝูงไปแสดงกันเสมอมิได้ขาด และพร้อมถ่ายทอดความรู้ที่มีสู่พี่น้อง

เพื่อน และรุ่นลูกหลาน

 
 

เมื่อพ.ศ. 2497 ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกซ้อมมอญรำแก่คณะนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 40 คน เพื่อร่วมในการแสดงละครเรื่อง มอญอพยพ

 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ วังสราญรมย์ ได้ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 10 บาท ฝึกอบรมประมาณ

 15 วัน  หลังจากนั้นก็มีหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  สถาบันราชภัฏวิทยาเขตจันทรเกษม 

 เชิญให้เป็นแบบในการถ่ายทอดท่ารำบันทึกภาพและข้อมูลเป็นหลักฐานในการศึกษาและถ่ายทอดต่อไป 

 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  โรงเรียนบ้านขันหมาก จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนบางระจันธ์

จังหวัดปทุมธานี เชิญเป็นวิทยากรในการฝึกสอนแก่นักเรียน นักศึกษา ครู เป็นต้น

      เมื่อ พ.ศ. 2536 ได้ประดิษฐ์ท่ารำสอดใส่เนื้อเพลงหงสาวดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ ช่วยกันคิด

 เพื่อนำไปแสดงในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดปรมัยยิกาวาส

ผู้แต่งเนื้อเพลงคือ นางทวี  กรอบบาง และในปีต่อมาได้ประดิษฐ์ท่ารำ

และเนื้อเพลงเรื่อง มะเทิ่ง เม้ยเจิง ขึ้นมาใหม่

 

 เนื้อหาสาระสำคัญของแหล่งเรียนรู้

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ยังให้ความร่วมมือกับเอกชนและหน่วยงานราชการ

ในการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชุมชนมอญเกาะเกร็ด เช่น นำชุดรำมอญไปร่วมแสดงในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ พระราชวัง  
 การแสดงที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 
  •   ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้

        - ศิลปะพื้นบ้าน

        - รำมอญ ประดิษฐ์ท่ารำ

  •   แหล่งเรียนรู้ได้รับการจัดตั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้  

       -ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้มีส่วนในการอนุรักษ์มรดกไทย จากศูนย์วัฒนธรรม

จังหวัดนนทบุรี และรางวัลชมเชยเยาวชนมอญ กรุงเทพฯ 

คำประกาศเกียรติคุณ

ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้มีส่วนในการอนุรักษ์มรดกไทย จากศูนย์วัฒนธรรม

จังหวัดนนทบุรี และรางวัลชมเชยเยาวชนมอญ กรุงเทพฯ นางมะลิ  วงศ์จำนงค์  จึงเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านศิลปะพื้นบ้านของชุมชนมอญเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 
Comments