1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการฝึกอาชีพ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล(IIP)/แผนการจัดประสบการณ์


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2561
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการฝึกอาชีพ / แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ์
1. วิเคราะห์ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหรือแผนการฝึกอาชีพสอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2562
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการฝึกอาชีพ / แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ์
1. วิเคราะห์ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหรือแผนการฝึกอาชีพสอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2563
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการฝึกอาชีพ / แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ์
1. วิเคราะห์ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหรือแผนการฝึกอาชีพสอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2564
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการฝึกอาชีพ / แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ์
1. วิเคราะห์ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหรือแผนการฝึกอาชีพสอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2565
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการฝึกอาชีพ / แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ์
1. วิเคราะห์ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหรือแผนการฝึกอาชีพสอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. มีบันทึกหลังการสอนหรือหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

Comments